Főoldal » Hírek » A húsárut sikkasztó sofőr és vevője is vádlott a siófoki bűnügyben - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik közül a fuva­ros cég alkal­ma­zott­ja elad­ta a rábí­zott csir­ke­húst egy sió­fo­ki hús­bol­tos­nak, aki az áron alul meg­szer­zett ter­mék­ről tudta, hogy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből származik.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az idő­sebb vád­lott 2022 janu­ár­já­ban a fia­ta­labb vád­lott család­já­nak sió­fo­ki bolt­já­ba is szál­lí­tott hús­árut. A férfi azon­ban nem­csak a ren­delt ter­mé­ke­ket pakol­ta ki, hanem a rábí­zott áru­ból még közel egy ton­ná­nyi csir­ke­húst adott át. A vevő a több mint egy mil­lió forint érté­kű sik­kasz­tott árut jóval ár alatt, mind­össze­sen 250.000 forin­tért vásá­rol­ta meg.

Az üzle­tet újabb érté­ke­sí­tés követ­te, más­nap a fia­ta­labb vád­lott a sofőr­től továb­bi 700 kg - 576.000 forint érté­kű - húst vett át az M7-es autó­pá­lya egyik pihe­nő­jé­ben ismét jutá­nyos áron.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az idő­sebb fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, míg tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, továb­bá mind­két vád­lot­tal szem­ben vagyon­el­kob­zást indítványozott.

A képet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te az egyik lefog­la­lás során talált kész­pénz­ről, amely összeg­re nézve az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy azt a bíró­ság a vagyon­el­kob­zás biz­to­sí­tá­sá­ra tart­sa vissza.