Főoldal » Archív » A húsvágó bárd nyele is eltört, amikor bántalmazta haragosát - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­te és kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt vádat emelt egy 30 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2016. janu­ár 20-án egy hús­vá­gó bárd­dal halán­té­kon ütöt­te hara­go­sát, majd min­de­nét hát­ra­hagy­va elmenekült.

A vád­lott húga és a sér­tett férfi között 2015 őszén érzel­mi kap­cso­lat ala­kult ki, melyet a nő 2016. janu­ár első felé­ben meg­sza­kí­tott. A sér­tett a sza­kí­tást nem akar­ta tudo­má­sul venni, rend­sze­re­sen hívo­gat­ta volt barát­nő­jét és annak test­vé­rét, a vád­lot­tat is, aki rossz néven vette a sér­tett tola­ko­dá­sát és azt, hogy koráb­ban a húgát bán­tal­maz­ta. A vád­lott és a sér­tett között egyre job­ban elmér­ge­se­dett a kap­cso­lat, köl­csö­nö­sen meg­ve­rés­sel és meg­ölés­sel fenye­get­ték egymást.

Két nap­pal a vád­be­li cse­lek­mény előtt a vád­lott meg­je­lent a sér­tett laká­sa előtt, ahol fenn­han­gon fenye­ge­tőz­ve hívta ki az utcá­ra. A sér­tett két kés­sel a kezé­ben ki is jött a lakás­ból, mire a vád­lott elme­ne­kült előle.

Ezután 2016. janu­ár 20-án 17 óra körü­li idő­ben – a nap­köz­be­ni köl­csö­nös tele­fo­nos fenye­ge­té­sek után – a sér­tett meg­je­lent a vád­lott laká­sa köze­lé­ben, hogy a konf­lik­tust sze­mé­lye­sen tisz­táz­zák. Az őt kísé­rő két isme­rő­se távo­labb várakozott.

A vád­lott a laká­sa előtt már várt a sér­tett­re, majd köl­csö­nös szi­dal­ma­zá­sok köze­pet­te elő­vett a ruhá­já­ból egy hús­vá­gó bár­dot, amely­nek egyik fele éles, a másik tompa, recés, hús­klop­fo­lás­ra alkal­mas kiala­kí­tá­sú volt. A vád­lott a bárd tompa felé­vel köze­pes­nél nagyobb erő­vel a sér­tett feje felé ütött, aki azon­ban azt a kar­já­val ki tudta véde­ni. Ekkor a vád­lott újra ütött és elta­lál­ta a sér­tett jobb halán­té­kát részét. A sér­tett az ütés­től azon­nal össze­esett, esz­mé­le­tét elve­szí­tet­te. A vád­lott pedig a kabát­ját és az ütés­től eltört nyelű hús­vá­gó bár­dot hát­ra­hagy­va fel­me­ne­kült a lakásába.

A sér­tett homloklebeny-vérzést és agy­zú­zó­dást szen­ve­dett. Nem a vád­lot­ton múlt, hogy a sér­tett­nek nem lett ennél is nagyobb baja, ugyan­is az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re és a meg­tá­ma­dott test­tá­jék­ra figye­lem­mel fenn­állt a súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak lehetősége.

A vád­lott hely­szí­nen hagyott szö­vet­ka­bát­já­nak felső zse­bé­ben alu­fó­li­á­ba cso­ma­gol­va kábí­tó­szert és új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó port tar­tott, melyet az eljá­rás során meg­ta­lál­tak és lefoglaltak.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

Kecs­ke­mét, 2016. októ­ber 18. napján

Dr. Náná­si László

főügyész

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye