Főoldal » Hírek » A jánoshalmi idős asszony meggyilkolásával gyanúsított férfi letartóztatását indítványozza az ügyészség - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a jános­hal­mi fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint vasár­nap­ra vir­ra­dó­ra egy hely­be­li idős asszonyt ott­ho­ná­ban, érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben megölt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a jános­hal­mi férfi 2023. júni­us 17-én késő este betört egy hely­be­li idős asszony házá­ba, hogy érté­ke­it meg­sze­rez­ze és miu­tán meg­öl­te, a tele­ví­zi­ó­ját magá­val vitte.

A nyo­mo­zók a fér­fit őri­zet­be vet­ték és nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

Az ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za a kiemelt tár­gyi súlyú, élet elle­ni bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő fér­fi­val szem­ben a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben. A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon fog dönteni.