Főoldal » Hírek » A járványhelyzet miatti új kihívásokhoz alkalmazkodva látta el feladatait a Békés Megyei Főügyészség a 2020. évben

A Békés Megyei Főügyész­sé­gen az elhú­zó­dó pan­dé­mia miatt a szo­ká­sos tava­szi évér­té­ke­lő összügy­é­szi érte­kez­let­re nem kerül sor, azon­ban a szer­ve­zet 2020. évi tevé­keny­sé­gé­ről készült beszá­mo­ló­ban szá­mot adtunk a nehéz­sé­gek elle­né­re elért eredményeinkről.

A 2020. év tava­szán kibon­ta­ko­zó koronavírus-járvány a tava­lyi évben új kihí­vá­sok elé állí­tot­ta az ügyé­szi szer­ve­ze­tet, így a Békés Megyei Főügyész­sé­get is. A műkö­dő­ké­pes­ség fenn­tar­tá­sa, a haté­kony­ság és idő­sze­rű­ség meg­őr­zé­se mel­lett kiemelt cél volt a mun­ka­tár­sak egész­sé­gé­nek védel­me. Ezt a törek­vést az új mun­ka­mód­sze­rek alkal­ma­zá­sa, első­sor­ban a Leg­főbb Ügyész­ség által biz­to­sí­tott fel­té­te­lek­nek köszön­he­tő­en az online mun­ka­vég­zés lehe­tő­sé­gé­nek meg­te­rem­té­se, annak folya­ma­tos bőví­té­se, vala­mint a rotá­ci­ós mun­ka­rend beve­ze­té­se segí­tet­te. A kitű­zött célo­kat az ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak­tól szem­lé­let­vál­tást igény­lő új mun­ka­fel­té­te­lek mel­lett is sike­rült megvalósítani.

A bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­le­ten – élve a jár­vány­hely­zet miatt kiszé­le­sí­tett jog­sza­bá­lyi lehe­tő­ség­gel – a megye ügyé­szi szer­vei a vád­eme­lé­sek során kiemelt figyel­met for­dí­tot­tak a sze­mé­lyes jelen­lé­tet nem igény­lő eljá­rá­si forma minél szé­le­sebb körű alkal­ma­zá­sá­ra. Ennek ered­mé­nye­ként a tava­lyi évben 15%-kal emel­ke­dett a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát célzó ügyé­szi indít­vá­nyok száma. A bíró­sá­gi eljá­rás minél gyor­sabb befe­je­zé­sé­nek lehe­tő­sé­gét terem­tet­ték meg az ország­ban leg­na­gyobb arány­ban, az ügyek közel 30%-ában elő­ter­jesz­tett mér­té­kes indít­vá­nyok. Az eljá­rás gyor­sí­tá­sát célzó jog­in­téz­mé­nyek szé­les körű alkal­ma­zá­sá­nak köszön­he­tő­en a ter­hel­tek 50%-át meg­ha­la­dó­an feje­ző­dött be a bün­te­tő­el­já­rás 1 éven belül. A megye ügyé­szi szer­ve­i­nek vád­ered­mé­nyes­sé­ge 99,57%-ra emel­ke­dett, ami az utób­bi 10 év leg­jobb eredménye.

A köz­jo­gi szak­te­rü­le­ten a sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok­hoz kap­cso­ló­dó ügyé­szi intéz­ke­dé­sek száma közel dup­lá­já­ra, a kör­nye­zet­vé­del­mi ügyé­szi tevé­keny­ség köré­ben tett intéz­ke­dé­sek száma – a ható­sá­gi eljá­rá­sok és a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sok meg­nö­ve­ke­dett számú kez­de­mé­nye­zé­sé­nek ered­mé­nye­ként – a több­szö­rö­sé­re emel­ke­dett. A büntetés-végrehajtási tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­let terü­le­tén a jár­vány­hely­zet elle­né­re szá­mos tör­vé­nyes­sé­gi cél­vizs­gá­lat, és az álta­lá­nos ellen­őr­zés­hez kap­cso­ló­dó eseti vizs­gá­lat lefoly­ta­tá­sá­ra került sor.