Főoldal » Archív » A járványhelyzet nem indokolja a letartóztatás megszüntetését

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­nek a sze­xu­á­lis erő­szak­kal vádolt lajos­mi­zsei férfi letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se irán­ti indít­vá­nyát eluta­sí­tó vég­zé­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben a hatal­ma és a befo­lyá­sa alatt álló 14 éves leány­gyer­mek sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A férfi az eljá­rás tár­gya­lá­si sza­ka­szá­ban az új koro­na­ví­rus miatt kiala­kult jár­vány­hely­zet­re hivat­ko­zás­sal a letar­tóz­ta­tá­sá­nak a meg­szün­te­té­se iránt ter­jesz­tett elő indítványt.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a férfi indít­vá­nyát eluta­sí­tot­ta, hatá­ro­za­tá­ban utalt arra, hogy a kiala­kult jár­vány­hely­zet elle­né­re a férfi ter­hé­re rótt cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra figye­lem­mel tovább­ra is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszélye.

A férfi a vég­zés ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést nem tar­tot­ta ala­pos­nak és az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, kifejt­ve azt az állás­pont­ját, hogy a jár­vány­hely­zet önma­gá­ban nem írja felül azo­kat a bün­te­tő­el­já­rá­si érde­ke­ket, ame­lyek a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indokolják.

 

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.