Főoldal » Hírek » A járványhelyzet okozta kihívások ellenére eredményes évet zárt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 2020-ban

A koro­na­ví­rus világ­jár­vány miatt a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség nem tar­tot­ta meg a hagyo­má­nyos tava­szi évér­té­ke­lő összügy­é­szi érte­kez­le­tet, de a főügyész­ség a nehéz­sé­gek elle­né­re sike­res évet zárt.

A hazán­kat tavaly tavasszal elérő koro­na­ví­rus világ­jár­vány 2020-ban új kihí­vá­sok elé állí­tot­ta az ügyé­szi szer­ve­ze­tet, így a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­sé­get is. A műkö­dő­ké­pes­ség fenn­tar­tá­sa, a haté­kony­ság és idő­sze­rű­ség meg­őr­zé­se mel­lett kiemel­ten fon­tos volt a mun­ka­tár­sak egész­sé­gé­nek védel­me. Ezt új mun­ka­mód­sze­rek beve­ze­té­sé­vel sike­rült biz­to­sí­ta­ni. A Leg­főbb Ügyész­ség által biz­to­sí­tott fel­té­te­lek­nek köszön­he­tő­en az online mun­ka­vég­zés lehe­tő­sé­gé­nek meg­te­rem­té­se, ennek folya­ma­tos bőví­té­se, vala­mint a rotá­ci­ós mun­ka­rend beve­ze­té­se elő­se­gí­tet­te a biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zést. A kitű­zött célo­kat az ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak­tól szem­lé­let­vál­tást igény­lő új mun­ka­fel­té­te­lek mel­lett is sike­rült megvalósítani.

A bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­le­ten – a pan­dé­mi­ás hely­zet miatt biz­to­sí­tott szé­le­sebb lehe­tő­sé­gek­kel élve – a megye ügyé­szi szer­vei a vád­eme­lé­sek során kiemelt figyel­met for­dí­tot­tak a sze­mé­lyes jelen­lé­tet nem igény­lő eljá­rá­si for­mák szé­les körű alkal­ma­zá­sá­ra. Ennek ered­mé­nye­ként tavaly 70 szá­za­lék­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát célzó indít­vánnyal, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel emel­tek vádat a megye ügyész­sé­gei. A rend­kí­vü­li körül­mé­nyek elle­né­re a bíró­ság elé állí­tá­sok száma is nőtt, vala­mint a jog­erő­sen befe­je­zett ügyek­ben a vád­lot­tak több mint 88 szá­za­lé­ka ese­té­ben 30 napon belül emel­tek vádat az ügyé­szek. A vád­lot­tak 83 szá­za­lé­ka ese­té­ben pedig egy éven belül az első­fo­kú bíró­sá­gi hatá­ro­zat is meg­szü­le­tett. A megye ügyé­szi szer­ve­i­nek vád­ered­mé­nyes­sé­ge 99,12%-ra emel­ke­dett, ami meg­ha­lad­ja az orszá­gos átlagot.

A köz­jo­gi szak­te­rü­le­ten a sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok­hoz kap­cso­ló­dó­an a sza­bály­sér­té­si meg­szün­te­tő hatá­ro­za­tok és elő­ve­ze­té­sek vizs­gá­la­ta volt a meg­ha­tá­ro­zó. Aktív volt a főügyész­ség a fogyasz­tó­vé­de­lem terén is: 37 ügy­ben lép­tek fel az ügyé­szek a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben, ami­vel a főügyész­ség az orszá­gos élme­zőny­be tar­to­zik. A megye büntetés-végrehajtási intéz­mé­nye­i­ben nőtt a fog­va­tar­tot­ti lét­szám, de az ügyé­szek a jár­vány­hely­zet elle­né­re szá­mos vizs­gá­la­tot tar­tot­tak és közel 1000 fog­va­tar­tot­tat hall­gat­tak meg.