Főoldal » Hírek » A járványveszély alatt is helytállt a Heves Megyei Főügyészség a tavalyi évben - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 2020-as évre rányom­ta bélye­gét az utób­bi évti­ze­dek­ben példa nél­kül álló koronavírus-világjárvány, ami komoly kihí­vá­sok elé állí­tot­ta a magyar igaz­ság­szol­gál­ta­tás egé­szét, ezen belül az ügyé­szi szer­ve­ze­tet, így a Heves Megyei Főügyész­sé­get is. 

Mind­ezen kihí­vá­sok köze­pet­te a főügyész­ség - az egész­ség és az élet védel­me mel­lett - mind­vé­gig a megyei ügyé­szi szer­ve­zet műkö­dé­sé­nek folya­ma­tos és aka­dály­ta­lan fenn­tar­tá­sá­ra töre­ke­dett. Az ezek szel­le­mé­ben kitű­zött célo­kat sike­rült elér­ni, ami első­sor­ban a Leg­főbb Ügyész­ség által lehe­tő­vé tett újsze­rű mun­ka­vég­zé­si, és – szer­ve­zé­si metó­du­sok­nak – így min­de­nek­előtt az online ott­ho­ni mun­ka­vég­zés­nek – vala­mint az ügyész­sé­gi dol­go­zók fegyel­me­zett hoz­zá­ál­lá­sá­nak volt köszön­he­tő. Mind­ezek ered­mé­nye­ként elmond­ha­tó, hogy az elmúlt évben a főügyész­ség az ismert nehéz­sé­gek köze­pet­te is a tör­vé­nyes­ség, idő­sze­rű­ség és ered­mé­nyes­ség köve­tel­mé­nyé­nek nem csu­pán meg­fe­lel­ve, de 2020-ban több tekin­tet­ben is a vala­ha volt leg­jobb ered­mé­nye­ket fel­mu­tat­va végez­te a szak­mai munkáját.

A bün­te­tő­jo­gi terü­le­ten a nyo­mo­zás irá­nyí­tá­sa köré­ben egyre több fel­adat hárult a megye ügyé­szi szer­ve­i­re, melyek tovább­ra is az orszá­gos átlag­nál gyak­rab­ban éltek az ügyész­sé­gi intéz­ke­dés vagy hatá­ro­zat kilá­tás­ba helye­zé­sé­nek lehe­tő­sé­gé­vel. Rész­ben ez képez­te az alap­ját a bírói útról való elte­re­lést szol­gá­ló, a bün­te­tő­el­já­rást sok tekin­tet­ben egy­sze­rű­sí­tő köz­ve­tí­tői eljá­rás, illet­ve a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés viszony­lag gya­ko­ri alkal­ma­zá­sá­nak is. A vád­eme­lé­sek köré­ben – a jár­vány­ügyi véde­ke­zés szem­pont­ja­i­nak, illet­ve az alkal­ma­zá­si lehe­tő­ség jog­sza­bá­lyi kiter­jesz­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en – a sze­mé­lyes jelen­lé­tet nem igény­lő eljá­rá­si forma alkal­ma­zá­sá­ra - a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra - irá­nyu­ló indít­vá­nyok kerül­tek elő­tér­be, melyek száma csak­nem 20%-kal növe­ke­dett a megyé­ben a koráb­bi­ak­hoz képest. A tár­gya­lás­ra került ügyek vád­lott­ja­i­val szem­ben pedig immár közel 40%-ban az elő­ké­szí­tő ülé­sen szü­le­tett íté­let. Az elmúlt évben a főügyész­ség vád­ered­mé­nyes­sé­ge 99,34%-os volt, amely pél­dát­lan: a megyei ügyé­szi szer­ve­zet eddi­gi leg­jobb ered­mé­nyé­nek számít.

A főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága az elmúlt évben több tekin­tet­ben is ugyan­csak növel­ni tudta a koráb­ban elért ered­mé­nye­ket. Jelen­tő­sen emel­ke­dett a saját, ügyé­szi kez­de­mé­nye­zé­sű tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­sek száma, ami 2018-hoz képest csak­nem meg­dup­lá­zó­dott. Ez külö­nö­sen annak fényé­ben kiemel­ke­dő, hogy az ellen­őr­zé­se­ket köve­tő­en tett intéz­ke­dé­sek kivé­tel nél­kül ered­mé­nye­sek vol­tak, és a tör­vé­nyes jog­al­kal­ma­zást nagy­mér­ték­ben és szé­les kör­ben elő­se­gí­tet­ték. A főügyész­ség szá­mos web­áru­ház ese­té­ben vizs­gál­ta az inter­ne­ten köz­zé­tett álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek eset­le­ge­sen tisz­tes­ség­te­len  – ezért jog­sza­bály­sér­tő – vol­tát, és ha ilyet talált, jel­lem­ző­en peren kívü­li fel­hí­vás­sal intéz­ke­dett a tör­vé­nyes­ség hely­re­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben. Egy eset­ben a szak­ág pert nyert egy orszá­gos franchise-hoz tar­to­zó ingat­lan­köz­ve­tí­tő cég­gel szem­ben is, melyet a bíró­ság az egy­ol­da­lú szer­ző­dé­si fel­té­te­le­i­nek elha­gyá­sá­ra kötelezett.

A büntetés-végrehajtási tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­let terü­le­tén új elem­ként jelent meg a zárt célú táv­köz­lő háló­zat használata.