Főoldal » Archív » A kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolt férfi továbbra is letartóztatásban marad

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó végzést.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség a kábí­tó­szer­rel vissza­élés vét­sé­ge miatt koráb­ban pró­bá­ra bocsá­tott laki­tel­ki fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016 decem­be­ré­től oglal­ko­zott kan­na­bisz ter­mesz­té­sé­vel, 2017. nyár végén leg­alább 52 tő kan­na­bisz növényt szü­re­telt le, emel­lett 2017 júni­u­sá­tól egy 88 tőből álló kan­na­bisz ültet­vényt is gon­do­zott. A férfi 2017 nya­rán tár­sá­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy kábí­tó­szer tar­tal­mú növényt ad át részé­re tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­ból. A meg­be­szél­tek alap­ján 2017 szep­tem­be­ré­ben tár­sá­nak mint­egy 300 gramm kábí­tó­szer tar­tal­mú növé­nyi ágvég­ző­dést adott át, ame­lyet a rend­őr­ség lefog­lalt. Ugyan­ezen a napon a vád­lott tanyá­já­ban továb­bi, több mint 4,8 kg kábí­tó­szer tar­tal­mú növé­nyi anya­got fog­lalt le a ható­ság és lefog­lal­ták a kan­na­bisz ültet­vényt is. A jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát a lefog­lalt kábí­tó­szer ható­anyag­tar­tal­ma több­szö­rö­sen meghaladja.

Az ügy­ben első fokon eljá­ró Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak idő­sza­kos felül­vizs­gá­la­ta során a letar­tóz­ta­tást tovább­ra is fenn­tar­tot­ta. A vád­lott a dön­tés­sel szem­ben sza­bad­láb­ra helye­zé­se érde­ké­ben fel­leb­be­zés­sel élt.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, mivel a magas bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­ménnyel vádolt, koráb­ban alkal­mi mun­kák­ból élő férfi ese­té­ben a szö­kés, elrej­tő­zés, illet­ve a bűn­is­mét­lés valós veszé­lye olyan fokú, amit csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sá­val látott kiküszöbölhetőnek.

Az ügy­ben eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát oszt­va a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék vég­zé­sét helybenhagyta.