Főoldal » Archív » A kábítószer-kereskedő csoport letartóztatását indítványozta az ügyészség - fotóval és videóval

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az öt fér­fi­nak, akik a gyanú sze­rint 2018-2019-ben Sze­ge­den bűn­szer­ve­zet­ben terjesztet­tek koka­int, amfe­ta­mint és marihuánát. 

A gyanú sze­rint a cso­por­tot egy negy­ven­ki­lenc éves, sze­ge­di férfi 2018 júli­u­sa előtt szer­vez­te meg, majd a cso­por­tot ő irá­nyí­tot­ta. A kábí­tó­szert a szer­ve­zet másik két tagja sze­rez­te be, majd mind az öt férfi részt vett az érté­ke­sí­tés­ben. A vevő­kört a cso­port folya­ma­to­san bőví­tet­te, napi rend­sze­res­ség­gel árul­tak koka­int, amfe­ta­mint és mari­hu­á­nát. A vevők részé­re a kábí­tó­szert rak­tá­roz­ták, pon­to­san kimér­ték, cso­ma­gol­ták, majd átad­ták. A kábítószer-kereskedelemből szer­zett bevé­telt ingat­la­nok­ba, gép­jár­mű­vek­be, hasz­ná­la­ti cik­kek­be fektették.

A cso­port tagjait a rend­őr­ség pén­te­ken, össze­han­golt akci­ó­ban, őri­zet­be vette, az egyik ingat­lan­ban történtkuta­tás során jelen­tős mennyi­sé­gű amfetamint, exta­syt, koka­int, kan­na­biszt fog­lal­tak le.

Az öttől huszon­öt évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő, bűn­szer­ve­zet­ben, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát szö­kés, elrej­tő­zés, bűn­is­mét­lés, vala­mint annak a veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a gya­nú­sí­tot­tak a bizo­nyí­tást veszélyeztethetnék.

Az indít­vá­nyok­ról a Sze­ge­di Járá­si Bíró­ság a mai napon dönt.

A gya­nú­sí­tot­tak őri­zet­be véte­lé­ről és az ingat­la­nok­ban tör­tént kuta­tá­sok­ról készült rend­őr­sé­gi videó és fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nagy-csapas-a-kabitoszer-kereskedo-bunszervezetre