Főoldal » Hírek » A kábítószert termesztett és engedély nélkül tartott lőfegyvert egy osztrák férfi - Fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az oszt­rák fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a Sár­vár köze­li köz­ség­ben lévő ingat­la­nán jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer ter­mesz­tett és enge­dély nél­kül lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket tartott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020 évben a lakó­he­lyén mari­hu­á­nát ter­mesz­tett, mely­nek tisz­ta hatóanyag-tartalma meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség felső határát.

A gya­nú­sí­tott az ingat­la­non elrej­tett két pisz­tolyt és 56 lőszert is, mely­nek tar­tá­sá­ra enge­déllyel nem rendelkezett.

A sár­vá­ri rend­őrök a kábí­tó­szert és az enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket lefoglalták.

A járá­si ügyész­ség a szö­kés és elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja csü­tör­tö­kön elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.

A fotók a lefog­lalt kábí­tó­szer­ről és fegy­ve­rek­ről készültek.