Főoldal » Archív » A Kálvária téri halált okozó ittas járművezetés gyanúsítottjának előzetes letartóztatását indítványozza az ügyészség

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint pár nap­pal ezelőtt a VIII. kerü­let­ben ittas álla­pot­ban gép­ko­csi­val fel­haj­tott a jár­dá­ra, ahol elütött két gyalogost. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2017. janu­ár 02-án dél­előtt, ittas álla­pot­ban köz­le­ke­dett az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val Buda­pest VIII. kerü­le­té­ben. Hala­dá­sa során, a Baross utca és az Illés utca keresz­te­ző­dé­sé­ben - ittas­sá­gá­ból ere­dő­en - fel­haj­tott a jár­dá­ra, ahol elütött két, ott vára­ko­zó gya­lo­gost, majd egy osz­lop­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben az egyik sér­tett még aznap, 2017. janu­ár 02-án az esti órák­ban éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset­ben meg­sé­rült másik gya­lo­gos mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szenvedett.

A gya­nú­sí­tott a hely­színt el akar­ta hagy­ni, járó­ke­lők tar­tot­ták vissza. A bal­eset­ben sérült sze­mé­lyek álla­po­tá­ról a gya­nú­sí­tott nem győ­ző­dött meg, illet­ve nem nyúj­tott nekik segítséget.

A gya­nú­sí­tott bal­eset után tanú­sí­tott maga­tar­tá­sa, a ter­hé­re rótt cse­lek­mény jelen­tős tár­gyi súlya és bizo­nyí­tott­ság ese­tén a kiszab­ha­tó bün­te­tés nagy­sá­ga a kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint meg­ala­poz­za annak veszé­lyét, hogy a ter­helt sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén meg­szök­ne, elrej­tőz­ne, a ható­ság szá­má­ra elér­he­tet­len­né válna, így az eljá­rás­ban a jelen­lé­te csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel biztosítható.

A gya­nú­sí­tott elő­éle­té­re tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re is meg­ala­po­zot­tan lehet következtetni.

Mind­er­re figye­lem­mel a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­nek és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za, amely­nek kér­dé­sé­ben a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon hoz döntést.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság teljesíti.