Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A kamera túloldalán – Réz Dániel
Réz Dáni­el kol­lé­gánk­kal előbb-utóbb az ügyész­sé­gi mun­ka­tár­sak több­sé­ge talál­koz­ha­tott, hiszen az épü­let­át­adó­kon, az elis­me­ré­sek átadá­sa­kor, a kine­ve­zé­sek­kor a fotók nem maguk­tól készül­nek el - a fény­ké­pe­ző­gép túl­ol­da­lán Dani állt az elmúlt több, mint 8 évben.
Pályá­já­nak csak egy része az ügyész­sé­gen eltöl­tött idő, több évti­ze­des ope­ra­tő­ri mun­kás­sá­ga a szak­má­já­nak jól ismert alak­já­vá emel­te őt.
 
Dani most elkö­szön az ügyész­ség­től, és meg­kez­di a nyu­gal­ma­sabb nyug­dí­jas éve­ket. A kame­rát viszont biz­to­san nem teszi le, hiszen ők ket­ten már elkép­zel­he­tet­le­nek egy­más nélkül.
 
Kis­fil­münk­kel köszön­jük meg neki a sok segít­sé­get, ami­nek ered­mé­nyé­vel itt is sok­szor találkozhattak.