Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A kamion rakterében csempészte a migránsokat – fotóval – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a román fér­fi­val szem­ben, aki 34 sze­mélyt akart Olasz­or­szág­ba csempészni.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó, kami­on­so­főr­ként dol­go­zó férfi 2022 júli­u­sá­ban a részé­re egyéb­ként is járó fuvar­dí­jon felül továb­bi 2300 euro elle­né­ben vál­lal­ta azt, hogy a teher­au­tó rak­te­ré­ben elbúj­ta­tott mig­rán­so­kat Tri­eszt­be szállítja.

A vád­lott ezért Romá­ni­á­ból indul­va - a magyar határ átlé­pé­sé­re nem jogo­sult sze­mé­lye­ket a pót­ko­csi­ba rejt­ve - Magyar­or­szág­ra veze­tett, majd Szlo­vé­nia felé tar­tott, ami­kor az M7-es autó­pá­lya Somogy megyei sza­ka­szán intéz­ke­dés alá von­ták. A mig­rán­so­kat később a rend­őrök a román határ­őri­ze­ti szer­vek­nek átad­ták, míg a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a fér­fit egy­út­tal uta­sít­sa is ki Magyar­or­szág területéről.