Főoldal » Hírek » A kaposvári főtérnél rakták ki lomjaikat, azonban a kamerák lebuktatták őket – videóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a házas­pár­ral szem­ben, akik úgy sza­ba­dul­tak meg feles­le­ges dol­ga­ik­tól, hogy bérelt laká­suk köze­lé­ben kitet­ték azo­kat az utcai sze­me­tes mellé.

A vád sze­rint a ter­hel­tek olyan mennyi­ség­ben hal­moz­tak fel – veszé­lyes hul­la­dé­kot nem tar­tal­ma­zó – lomo­kat bér­le­mé­nyük­ben és annak udva­rán, hogy azo­kat a lakos­sá­gi sze­mét­szál­lí­tás­sal már nem tud­ták elvi­tet­ni, vala­mint a lom­ta­la­ní­tá­si szol­gál­ta­tást sem vet­ték igénybe.

A férfi és a nő 2023 szep­tem­be­ré­ben, este inkább maguk vet­ték kézbe a dol­go­kat és hat for­du­ló­val a feles­le­ges lomot a Kapos­vár főte­ré­nél lévő lakó­he­lyük­höz közel eső, kis­mé­re­tű gyűj­tő­edény­hez cipel­ték. A házas­pár terv­sze­rű cse­lek­mé­nyét azon­ban a köz­té­ri kame­rák a tár­sas­ház­ból való kihor­dás­tól a hul­la­dék elhe­lye­zé­sé­ig fel­vet­ték, így könnyen azo­no­sít­ha­tók voltak.

A vád­lot­tak sze­mét­szál­lí­tá­sa az irány­adó tör­vény sze­rint hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­ség­nek minő­sül, és mivel azt nem jelen­tet­ték be, illet­ve enge­délyt se kér­tek rá, cse­lek­mé­nyük­kel bűn­cse­lek­ményt való­sí­tot­tak meg.

Az önkor­mány­zat a frek­ven­tált helyen lera­kott lomok elszál­lí­tá­sá­ról már más­nap saját költ­sé­gén gon­dos­ko­dott, amit a ter­hel­tek a nyo­mo­zás során kifi­zet­tek a vagyon­ke­ze­lő felé, erre is figye­lem­mel az ügyész­ség pró­bá­ra bocsá­tást indít­vá­nyo­zott velük szem­ben a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.

A bűn­cse­lek­mény­ről készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/263026093334029