Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A kerékpárost elgázoló és út szélén hagyó sofőrnek sosem volt jogosítványa – képekkel – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán nem adott elsőbb­sé­get és elgá­zolt egy kerék­pá­rost, a sérült fér­fit hát­ra­hagy­va elhajtott.

A vád sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi 2023. augusz­tus 25-én kora reg­gel szür­kü­let­ben derült idő­já­rá­si viszo­nyok köze­pet­te köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val Kecs­ke­mét lakott terü­le­tén. Hala­dá­sa során egy útke­resz­te­ző­dés­ben úgy kanya­ro­dott balra, hogy nem adott elsőbb­sé­get a szem­ből érke­ző és egye­ne­sen tovább­ha­lad­ni szán­dé­ko­zó, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő kerék­pá­ros­nak. Emi­att össze­üt­köz­tek és a kerék­pá­ros az úttest­re esett.

A bal­ese­tet okozó sofőr azon­ban – bár ész­lel­te az ütkö­zést és a jár­mű­ve is meg­ron­gá­ló­dott – nem állt meg, hanem tovább­haj­tott a hely­szín­ről anél­kül, hogy segít­sé­get nyúj­tott volna az úton fekvő, sérült fér­fi­nak. A kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zók néhány órán belül azo­no­sí­tot­ták a sofőrt, aki­ről kide­rült, hogy sosem szer­zett jogosítványt.

A bal­eset követ­kez­té­ben a kerék­pá­ros nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség az autóst a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja, és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­sé­gi szem­le­fo­tó­kon a bal­eset hely­szí­ne és a sérült jár­mű­vek láthatók.