Főoldal » Hírek » A kést először a levegőbe, majd ismerőse lábába dobta - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú fiú ellen, aki köz­te­rü­le­ten egy kés­sel ijeszt­get­te isme­rő­se­it, majd az esz­közt egyi­kük után dobta úgy, hogy az bele­állt a sér­tett lábába.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2021 feb­ru­ár­já­ban bará­ta­i­val ment az egyik kapos­vá­ri utcán, miköz­ben egy nyi­tott pen­gé­jű kést dobált a levegőbe.

A sér­tett és tár­sa­sá­ga a vád­lott mel­lett haladt el, ami­kor a fiú egyi­kük kar­ját bök­dös­ni kezd­te az esz­köz­zel. A fia­tal fiúk meg­ijed­tek a vád­lott maga­tar­tá­sá­tól, rászól­tak, ennek elle­né­re a ter­helt tovább­ra is kezé­ben tar­tot­ta a kést, immár a sér­tett felé irányítva.

A sér­tett meg­pró­bál­ta a szúró esz­közt kiüt­ni a vád­lott kezé­ből, de nem sike­rült neki, ezért futni kez­dett, a ter­helt azon­ban utána indult és futás köz­ben a mene­kü­lő sér­tett felé dobta a kést.

Az esz­köz a sér­tet­tet lába hátsó részén talál­ta el, ahol az Achilles-ín 8 napon túl gyó­gyu­ló, sza­ka­dá­sos sérü­lé­sét okozta.

Az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szemben.

A képet a kapos­vá­ri rend­őrök készí­tet­ték a helyszínről.