Főoldal » Hírek » A két család között régóta fennálló konfliktus miatt verték meg a sértetteket - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a hara­go­sa­ik­ra rátá­ma­dó vád­lot­tak ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be három vád­lott ellen, akik közül a két fia­ta­labb test­vé­rek és jó viszony­ban van­nak az idő­sebb tár­suk­kal. Az elkö­ve­tők és a sér­tet­tek csa­lád­jai között hosszú időre vissza­nyú­ló ellen­sé­ges és hara­gos viszony áll fenn.

A két sér­tett és roko­na­ik 2020. augusz­tus 18-án, dél­után, az egyi­kük lét­avér­te­si csa­lá­di házá­ban tar­tóz­kod­tak, szü­le­tés­na­pot ünne­pel­tek. Az előző napon a két ellen­sé­ges csa­lád tag­jai között tör­tént konf­lik­tust akar­ták meg­to­rol­ni a vád­lot­tak, ezért mind­hár­man elmen­tek az egyik sér­tett köze­li utcá­ban lévő házá­hoz. Erről a sér­tet­tek tudo­mást sze­rez­tek, majd roko­na­ik­kal együtt autó­val haza­men­tek. Ekkor már az utcá­ban volt két vád­lott vas­cső­vel illet­ve vas­vil­lá­val a kezében.

Az idő­sebb elkö­ve­tő rátá­madt az egyik gya­lo­go­san érke­ző sér­tett­re és egy közel 1 méter hosszú­sá­gú vas­cső­vel hátul­ról nagy erő­vel két­szer tar­kó­tá­jé­kon ütöt­te a fér­fit, aki hasra esett. Eköz­ben a társa a vas­vil­la nye­lé­vel két­szer nagy erő­vel ráütött a már föld­re fekvő sér­tett­re, aki az esz­mé­le­tét is elve­szet­te. A roko­na bán­tal­ma­zá­sát ész­lel­ve segít­sé­gé­re sie­tett a másik sér­tett, akire a vád­lot­tak ugyan­csak rátá­mad­tak, a vas­cső­vel és a vas­vil­la nye­lé­vel a kar­ján és a vál­lán meg­ütöt­ték. Ez idő alatt érke­zett oda a har­ma­dik tár­suk, fel­ka­pott egy fél méter hosszú fada­ra­bot és azt a hely­szí­nen lévő sze­mé­lyek közé dobta.

A két vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben az egyik sér­tett­nek nyak­csi­go­lya­tö­ré­se kelet­ke­zett, a másik sér­tett pedig nyolc napon belül gyó­gyu­ló több­szö­rös zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Figye­lem­mel a táma­dók által hasz­nált esz­köz jel­le­gé­re és az erő­be­ha­tá­sok nagy­sá­gá­ra, fenn­állt az élet­ve­szé­lyes, illet­ve nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek lehetősége.

A har­ma­dik vád­lott maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó és azt ész­le­lő sze­mé­lyek­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr- főka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a két bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg har­ma­dik, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vádlott-társuk ellen fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban börtön,-illetve fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, a har­ma­dik vád­lott kap­csán intéz­ke­dés­ként pró­bá­ra bocsá­tás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, továb­bá indít­vá­nyoz­ta a bán­tal­ma­zás­hoz hasz­nált esz­kö­zök elkobzását.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­irat­ban mind­há­rom vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban mér­té­kes indít­ványt is tett arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.