Főoldal » Hírek » A két férfi magát rendőrnek kiadva rabolt ki egy idős sértettet - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye - rendőrségi fotóval

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik 2020. decem­ber 11-én, Duna­új­vá­ros­ban magu­kat rend­őr­nek adták ki és a sér­tet­től erő­szak­kal, illet­ve fenye­ge­tés­sel kész­pénzt, vala­mint gáz riasz­tó­fegy­vert vit­tek el.

A vád­irat sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­hel­tek dél­után, magu­kat rend­őr­nek kiad­va érté­kek eltu­laj­do­ní­tá­sa érde­ké­ben egy idős asszony­hoz arra hivat­ko­zás­sal akar­tak bejut­ni, hogy be kell őt vin­ni­ük a rend­őr­ség­re, mivel hamis bank­je­gyet tart magá­nál. Az asszonyt fel­hív­ták arra, hogy a nagy­tes­tű kutyá­it kösse meg, a sér­tett azon­ban a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, és kérte a ter­hel­te­ket, hogy iga­zol­ják magu­kat szol­gá­la­ti iga­zol­vánnyal. A vád­lot­tak ekkor távoz­tak a hely­szín­ről, majd később vissza­tér­tek, és magu­kat víz­óra leol­va­só­nak kiad­va ismét be akar­tak jutni a házba. Az asszony azon­ban ismét elküld­te a vád­lot­ta­kat, így a cse­lek­mé­nyük kísér­le­ti szak­ban maradt.

A ter­hel­tek ezt köve­tő­en, este egy idős férfi udva­rá­ra a kerí­tést átmász­va jutot­tak be és az éppen a macs­ká­ját az ajtón kien­ge­dő, moz­gá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott sér­tett­nek magu­kat rend­őr­nek kiad­va azt állí­tot­ták, hogy ház­ku­ta­tást fog­nak tar­ta­ni, majd a fér­fit az ajtón belök­ték és a házba bemen­tek. A vád­lot­tak a föl­dön fekvő fér­fit fel­szó­lí­tot­ták pén­zé­nek átadá­sá­ra, és meg­bi­lin­cse­lés­sel fenye­get­ték meg. A vád­lot­tak a fér­fi­tól össze­sen 130.000 Ft kész­pénzt, továb­bá egy gáz riasz­tó­fegy­vert vit­tek el hat tölténnyel.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben a letar­tóz­ta­tá­suk fenn­tar­tá­sát, sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, vagyon­el­kob­zást, vala­mint a vád­lot­tak egyi­ké­vel szem­ben a más bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tés sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség fény­kép­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendornek-adtak-ki-magukat-1#1