Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A kínai és a magyar legfőbb ügyész találkozója

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész 2016. októ­ber 24-től novem­ber 2-ig hiva­ta­los láto­ga­tást tett Cao Jian­ming­nél, a Kínai Leg­fel­sőbb Népi Ügyész­ség leg­főbb ügyé­szé­nél Pekingben.

A talál­ko­zó előz­mé­nye­ként a múlt évben a kínai leg­főbb ügyész hazánk­ban talál­ko­zott dr. Polt Péter leg­főbb ügyésszel. Ekkor a két ügyé­szi szer­ve­zet együtt­mű­kö­dé­sé­re vonat­ko­zó, két­ol­da­lú meg­ál­la­po­dást írtak alá, így ez az út ennek a láto­ga­tás­nak a viszon­zá­sa, vala­mint a nem­zet­kö­zi meg­ál­la­po­dás meg­erő­sí­té­se is volt egyben.

A hiva­ta­los út során dr. Polt Péter leg­főbb ügyész tár­gyalt a Kínai Leg­fel­sőbb Népi Ügyész­ség leg­főbb ügyé­szé­vel és helyet­te­sé­vel, vala­mint Peking, Shang­hai és Sha­an­xi tar­to­mány főügyé­szé­vel. Talál­ko­zó­juk alkal­má­val rész­le­tes esz­me­cse­rét foly­tat­tak a folya­mat­ban lévő kínai és magyar igaz­ság­ügyi reform tapasz­ta­la­ta­i­ról, az ügyé­szi munka fej­lesz­té­sé­nek külö­nö­sen a spe­ci­a­li­zá­ció és az infor­ma­ti­ka terén fel­me­rü­lő szük­sé­ges­sé­gé­ről. Meg­vi­tat­ták továb­bá a kiber­bű­nö­zés elle­ni küz­de­lem aktu­á­lis kér­dé­se­it. Ez utób­bi témá­ban 2017-2018-ban a két fél közö­sen szer­vez kon­fe­ren­ci­át, ahol szak­ér­tői szin­tű meg­be­szé­lés­re és tapasz­ta­lat­cse­ré­re is sor kerül.

A láto­ga­tás alkal­má­val dr. Polt Péter leg­főbb ügyész elő­adást tar­tott a Shang­hai Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Aka­dé­mia Jogi Inté­ze­té­ben az Euró­pai Unió pénz­ügyi érde­ke­i­nek bün­te­tő­jo­gi védelméről.

A Shang­hai Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Aka­dé­mia gon­do­zá­sá­ban ez évben jelent meg a dr. Polt Péter leg­főbb ügyész főszer­kesz­té­sé­ben készült Bün­te­tő­jo­gi Kom­men­tár első köte­té­nek kínai nyel­vű máso­dik kiadá­sa, vala­mint a máso­dik kötete.