Főoldal » Hírek » A kirakatüvegen át kelt lába az óráknak – letartóztatásban a betörő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 30 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a kira­kat­üve­get betör­ve zsák­má­nyolt órá­kat egy pász­tói üzletből. 

A férfi 2021. októ­ber 21-én, késő este, könyö­ké­vel betör­te egy pász­tói óra-ékszer üzlet kira­ka­tá­nak üve­gét, majd a betört abla­kon keresz­tül a kira­kat­ba benyúlt, és onnan három kar­órát eltu­laj­do­ní­tott. A lopás­sal 210.000 forint, míg a ron­gá­lás­sal továb­bi 120.000 forint kárt okozott.

A rend­őr­ség a kör­nyék tér­fi­gye­lő kame­rá­i­nak segít­sé­gé­vel egy órán belül azo­no­sí­tot­ta és őri­zet­be vette az elkö­ve­tőt. Ott­ho­ná­ban meg­ta­lál­ták az eltu­laj­do­ní­tott órá­kat, így a lopás­sal oko­zott kár megtérült.

A férfi több­ször volt már bün­tet­ve, 2019-ben sza­ba­dult bör­tön­bün­te­té­sé­ből. Jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás folyik elle­ne, ez év szep­tem­ber­ben a bíró­ság vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, így a mos­ta­ni újabb bűn­cse­lek­mé­nyét fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el.

Mivel eddi­gi bün­te­té­sei és az elle­ne folyó eljá­rá­sok nem tar­tot­ták vissza az újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től, a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, amit a nyo­mo­zá­si bíró elrendelt.