Főoldal » Archív » A kiskorú lányát bántalmazta – letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a hely­be­li fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki vissza­té­rő módon bán­tal­maz­ta 11 éves kislányát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. május 20-án, este 9 és 10 óra között a tar­tóz­ko­dá­si helyül szol­gá­ló laká­suk­ban bán­tal­maz­ta 11 éves kis­lá­nyát. A férfi a gye­rek haját húzta, az ágyra lökte, ott több alka­lom­mal, nagy erő­vel, tenyér­rel arcon ütöt­te. Mind­eze­ket köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a kis­lány póló­ját hátul­ról meg­ra­gad­va a nya­ká­nál fogva meg­szo­rí­tot­ta, majd a lakás galé­ri­á­já­nál levő ágy­ról a lép­cső­höz húzta, ott hir­te­len elen­ged­te, mely­nek követ­kez­té­ben a kis­lány a lép­cső­for­du­ló­ig csú­szott le.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kis­lány­nak 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­sei keletkeztek.

A véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re. A férfi ugyan­is több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el. A leg­utób­bi elíté­lé­se alap­já­ul szol­gá­ló bűn­cse­lek­ményt egyéb­ként szin­tén kis­ko­rú gyer­me­ke sérel­mé­re követ­te el, így a bűn­is­mét­lés veszé­lye foko­zot­tan fennáll.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.