Főoldal » Hírek » A kiskorú lányával lopott az anya - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és a lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki kis­ko­rú lányá­val együtt lopott az áruházban.

A vád­irat sze­rint egy tata­bá­nyai nő a 12 éves lányá­val együtt 2020. augusz­tus 31-én, egy tata­bá­nyai áru­ház­ban vásá­rolt. Az anya a ruhá­za­ti osz­tá­lyon 3 darab ruha­ne­műt, 1 pár cipőt, míg kis­ko­rú lánya 4 darab bizsut tett bele a náluk lévő kosár­ba. Ezt köve­tő­en bemen­tek egy próbafülkébe.

A pró­ba­fül­ké­ben az anya letép­te a ruha­ne­műk­ről és a cipő­ről az áru­vé­del­mi jel­zőt, majd a ter­mé­ke­ket a nála lévő tás­ká­ba rej­tet­te, a bizsu­kat azok cso­ma­go­lá­sá­ból kitép­te és átad­ta lányá­nak, aki azo­kat a saját far­mer­ja hátsó zse­bé­be tette. A lopott ter­mé­kek együt­tes érté­ke 24.820 forint.

Ezt köve­tő­en az anya és lánya kimen­tek a pró­ba­fül­ké­ből és a náluk lévő egyéb ter­mé­ke­ket kifi­zet­ték, majd meg­kí­sé­rel­ték elhagy­ni az áru­ház területét.

Az áru­ház biz­ton­sá­gi sze­mély­ze­te a kame­rá­kon keresz­tül figye­lem­mel kísér­te az elkö­ve­tők moz­gá­sát, majd a fel­tar­tóz­tat­ták őket a kijá­rat­nál. A biz­ton­sá­gi szo­bá­ban az anya elő­ad­ta a tás­ká­já­ból a lopott termékeket.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az anyá­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tést szab­jon ki, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, vala­mint meg­ha­tá­ro­zott időre tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.