Főoldal » Hírek » A kocsma előtt verte meg haragosát, két év börtön várhat rá - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 27 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki 2021 nya­rán élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott haragosának.

A vád­lott 2021 júli­u­sá­ban az észak-nógrádi tele­pü­lés kocs­má­já­ban ita­lo­zott, majd 20 óra körül haza­in­dult. Alig lépte át az ital­bolt küszö­bét, ami­kor ész­re­vet­te az igen ittas sér­tet­tet, aki­vel azon­nal szó­vál­tás­ba keve­red­tek. Kis­vár­tat­va sér­tett­hez lépett, nagy erő­vel lefe­jel­te, majd a föld­re kerü­lő fér­fit ütni és rug­dos­ni kezd­te, egy­szer úgy fejen rúgta, hogy a sér­tett a fejét az útpad­ká­ba is beverte.

A közel­ben tar­tóz­ko­dók a két fér­fit szét akar­ták válasz­ta­ni. A vád­lott azon­ban kitép­te magát egy őt vissza­tar­tó férfi kezei közül, újra a sér­tett­hez rohant, megint lefe­jel­te és tovább ütle­gel­te, ahol érte. Cse­lek­mé­nyé­vel végül test­vé­re köz­be­lé­pé­sé­re hagyott fel.

A sér­tett borda- és kopo­nya­csont­tö­rést szen­ve­dett, vala­mint kopo­nya­űri vér­zés ala­kult ki nála, ezért a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a bán­tal­ma­zó ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Arra az eset­re, ha a vád­lott az ügy­ben tar­tan­dó elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 2 év bör­tön­bün­te­tés és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát jelöl­te meg mér­té­kes indítványként.