Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » A „kölcsönvett” biciklire felállva mászott be a büfé ablakán – videóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – az elfo­gá­sá­tól szá­mí­tott máso­dik napon – állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki előbb a vál­tó­pénzt, majd egy őri­zet­le­nül hagyott kerék­párt is meg­lo­va­sí­tott a Bala­ton déli partján.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó férfi 2023 augusz­tu­sá­ban a Gyön­gyös­ről gya­log indult el egy Zala vár­me­gyé­ben talál­ha­tó köz­ség­be. Útköz­ben talált egy elha­gyott, rossz álla­po­tú női bicik­lit, így ezzel ment tovább. A vád­lott Zalá­ból ezt köve­tő­en Veszp­rém felé vette az irányt, a rozo­ga kerék­pár­ját mind­azon­ál­tal a bala­ton­feny­ve­si vas­út­ál­lo­má­son egy másik­ra cse­rél­te, amely­nek vázá­ra fel­áll­va nem sok­kal később bemá­szott egy fonyó­di büfé abla­kán, és onnan 30.000 forin­tot vett magához.

Az útját tovább foly­tat­va a férfi Bala­ton­bog­lá­ron – immár azzal a cél­lal, hogy azt később is meg­tart­sa magá­nak – egy újabb, nagy érté­kű kerék­párt lopott el. A rend­őrök azon­ban más­nap elfog­ták és őri­zet­be vet­ték az elkö­ve­tőt, aki ellen a Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség még az őri­zet­be vétel 72 órás idő­tar­ta­ma alatt vádat emelt.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság a 2023. augusz­tus 11-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a fér­fit a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és vele szem­ben 1 év 2 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki.

Az abla­kon tör­té­nő bemá­szást a büfé biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.