Főoldal » Archív » A Körmend határában történt halálos gázolás miatti vádemelésről

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 48 éves oszt­rák állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2013. októ­ber 6. nap­ján 19 óra körü­li idő­ben autó­já­val a 86. számú főút és a Kör­mend, Hegy­al­ja utca keresz­te­ző­dé­sé­ben – az „Előz­ni tilos” jel­ző­táb­la hatá­lya alá tar­to­zó útsza­ka­szon – egy isme­ret­len sze­mély­gép­ko­csi elő­zé­sé­be kez­dett, mely­nek során az úttest szé­lé­től 2,7 méter­re elütöt­te a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­lon kerék­pár­ján köz­le­ke­dő, balra, a Hegy­al­ja utcá­ba kanya­rod­ni szán­dé­ko­zó sér­tet­tet, aki a bal­eset követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhalálozott.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Kör­mend­nél halá­los gázo­ló vádemelés