Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség a Miniszterelnökséget vezető miniszter által tett feljelentés alapján nyomozást rendelt el, majd a nyomozást az Alstom-ra vonatkozó rész kivételével áttette a Fővárosi Főügyészségre

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen az ún. Alstom-ügyben veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által köte­les­ség­sze­gés­sel elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folyik nyo­mo­zás. Lázár János Minisz­ter­el­nök­sé­get veze­tő minisz­ter a 4-es metró szer­ző­dé­se­i­vel kap­cso­lat­ban több bűn­cse­lek­mény miatt tett fel­je­len­tést a Leg­főbb Ügyész­sé­gen, melyet a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­re továb­bí­tot­tak.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a fel­je­len­tés alap­ján 2017. janu­ár 23. nap­ján hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyo­mo­zást ren­delt el, majd a nyo­mo­zást az Alstom cég szer­ző­dé­se­i­re vonat­ko­zó rész elkü­lö­ní­té­se után áttet­te a Fővá­ro­si Főügyész­ség­re.

Az ún. Alstom-ügyben az M2 és M4 met­ró­vo­na­lak­ra met­ró­ko­csik szál­lí­tá­sá­ra lét­re­jött szer­ző­dé­sek­kel kap­cso­lat­ban tovább­ra is a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség foly­tat­ja a nyo­mo­zást, az elkü­lö­ní­tett fel­je­len­tés­rész ehhez az ügy­höz egye­sí­tés­re került. A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az ügy­ben már több sze­mélyt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki 2016 októ­be­ré­ben. A nyo­mo­zás határ­ide­je: 2017. ápri­lis 3. napja.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség koráb­bi köz­le­mé­nye ún. Alstom-ügyben: https://ugyeszseg.hu/az-olaf-buntetojogi-ajanlasa-targyaban-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-teljes-koru-nyomozast-folytat/