Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség a Röszkei Határrendészeti Kirendeltség 32 rendőrét hallgatta ki gyanúsítottként, 10-en őrizetben vannak

Az ügyész­ség a rend­őrö­ket hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2017. május 15-én és 16-án a Készen­lé­ti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sa­i­nak köz­re­mű­kö­dé­sé­vel szá­mos hely­szí­nen tar­tott ház­ku­ta­tást, ame­lyek során nagy össze­gű kész­pénzt - forin­tot és valu­tát - fog­lalt le.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 32 rend­őrt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként, közü­lük töb­ben elis­mer­ték a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő határ­ren­dé­szek rend­sze­re­sen kér­tek és fogad­tak el a Magyar­or­szág terü­le­té­ről kilé­pő, illet­ve belé­pő kül­föl­di állam­pol­gá­rok­tól jog­ta­lan előny­ként kész­pénzt, amely­nek mér­té­ke alkal­man­ként vál­to­zó össze­gű volt. A gya­nú­sí­tot­tak beosz­tot­ti állo­mány­ka­te­gó­ri­á­ba tar­toz­nak, veze­tő beosz­tá­sú vagy tisz­ti rend­fo­ko­za­tú rend­őr nincs köz­tük.

Az ügy­ben 10 embert vet­tek őri­zet­be, elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­su­kat az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta. A meg­ala­po­zott gyanú tár­gya a szol­gá­la­ti helyen és a szol­gá­lat­tal össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett, két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény, fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak jelen­lé­te az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél más­képp nem lenne biz­to­sít­ha­tó, ezen túl­me­nő­en a kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban meg­ha­tá­ro­zott spe­ci­á­lis, szol­gá­la­ti és fegyel­mi okból sem hagy­ha­tók sza­bad­lá­bon.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­nek tár­gyá­ban a Sze­ge­di Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa a mai napon dönt.