Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztálya 50 vádlott ellen emelt vádat korrupciós bűncselekmények miatt a Kisvárdai Járásbíróságon

Bűn­szer­ve­zet­ben, az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja az ügyész­ség a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Záho­nyi Vám- és Pénz­ügy­őri Igaz­ga­tó­ság 27 volt pénz­ügy­őrét és 23 pol­gá­ri személyt.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy ada­tai sze­rint a volt pénz­ügy­őrök jog­ta­lan elő­nyért, hiva­ta­li köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve azzal segí­tet­ték az ukrán ere­de­tű áru­kat Magyar­or­szág­ra csem­pé­sző sze­mé­lye­ket, hogy szán­dé­ko­san nem fed­ték fel a belép­te­tett sze­mé­lyek gép­ko­csi­já­ban vagy ruhá­za­tá­ban elrej­tett termékeket.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a jel­lem­ző­en dohány­áru, üzem­anyag, per­me­te­ző­szer, sze­szes ital és élel­mi­szer rend­sze­res, keres­ke­del­mi mennyi­sé­gű beho­za­ta­lá­ért az össze­han­gol­tan műkö­dő cso­port­ba szer­ve­ző­dött aktív vesz­te­ge­tők több­nyi­re pénzt, ciga­ret­tát és sze­szes italt adtak illet­ve ígér­tek a  volt pénz­ügy­őrök­nek. A vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel Magyar­or­szág terü­le­té­re beho­zott áruk belép­te­tés­hez kap­cso­ló­dó vám­vizs­gá­la­ta és a köz­ter­hek meg­fi­ze­té­se elma­radt, jog­sér­tés ese­tén a pénz­ügy­őri szol­gá­la­tot ellá­tó vád­lot­tak nem intéz­ked­tek, a ter­mé­ke­ket pedig a magán­sze­mély vád­lot­tak saját cél­ja­ik­ra for­dí­tot­ták vagy továbbértékesítették.

A cso­port min­den­na­pos, jól műkö­dő, pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó idő­pont­ban meg­kez­dett, leg­ké­sőbb 2014 decem­be­ré­től foly­ta­tott tevé­keny­sé­gét a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a Készen­lé­ti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sai köz­re­mű­kö­dé­sé­vel vég­re­haj­tott eljá­rá­si cse­lek­mé­nyei sza­kí­tot­ták meg. A 2015. júli­us 29. nap­ján tör­tént elfo­gás­ban a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont is részt vett.

A Záho­nyi Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrök beosz­tot­ti állo­mány­ka­te­gó­ri­á­ba tar­toz­tak. Egy főhad­nagy kivé­te­lé­vel, a tiszt­he­lyet­te­si rend­fo­ko­za­tú pénz­ügy­őrök hiva­tá­sos jog­vi­szo­nya meg­szűnt, vala­mennyi vád­lott sza­bad­lá­bon védekezik.

A vesz­te­ge­tést elfo­ga­dó volt pénz­ügy­őr vád­lot­tak ter­hé­re rótt leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a bűn­szer­ve­zet­re és a hal­ma­za­ti bün­te­té­si sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel - huszon­négy év.