Főoldal » Hírek » A Központi Nyomozó Főügyészség elutasította a rendőrnő panaszát, aki szexuális erőszak miatt jelentette fel a kollégáit

A főügyész­ség eluta­sí­tot­ta az eljá­rást bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban meg­szün­te­tő hatá­ro­zat ellen beje­len­tett panaszt, – vala­mennyi vizs­gált bűn­cse­lek­mény vonat­ko­zá­sá­ban – mivel az alap­ta­lan. A hatá­ro­zat ellen továb­bi panasz­nak nincs helye.

Mint ismert, a rend­őr­nő fel­je­len­té­se alap­ján a regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség más aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len álla­po­tát fel­hasz­nál­va azo­nos alka­lom­mal töb­bek által elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak, bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban, til­tott adat­szer­zés, és hiva­ta­li vissza­élés, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt ren­delt el nyomozást.

Mivel az eljá­rás során a nyo­mo­zó ügyész­ség két­sé­get kizá­ró módon meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a rend­őr­nőt kol­lé­gái nem erő­sza­kol­ták meg, és sérel­mé­re más bűn­cse­lek­mény sem tör­tént, az eljá­rást megszüntette.

A rend­őr­nő az eljá­rást meg­szün­te­tő hatá­ro­zat ellen panaszt jelen­tett be. A pana­szá­ban és annak szá­mos kiegé­szí­té­sé­ben – ame­lyek­ben koráb­bi val­lo­má­sa­it újra, indo­ko­lás nél­kül módo­sí­tot­ta – tovább­ra is azt állí­tot­ta, hogy sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot követ­tek el, és kérte az eljá­rás foly­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, emel­lett továb­bi bizo­nyí­tá­si indít­vá­nyo­kat ter­jesz­tett elő.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­ira­tok felül­vizs­gá­la­ta során azt álla­pí­tot­ta meg, hogy a szé­les körű, min­den­re kiter­je­dő nyo­mo­zás ala­pos volt, és a beszer­zett bizo­nyí­té­kok egy­ér­tel­mű­en cáfol­ják a sze­xu­á­lis erő­szak, vala­mint a fel­je­len­tő által sérel­me­zett továb­bi cse­lek­mé­nyek meg­tör­tén­tét. A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a pana­szos által indít­vá­nyo­zott nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek vég­re­haj­tá­sa sem vezet­ne más ered­mény­re, azo­kat rész­ben elvé­gez­ték, továb­bá azok egyéb­ként sem alkal­ma­sak az álta­la sérel­me­zett bűn­cse­lek­mé­nyek meg­tör­tén­té­nek bizonyítására.

Tekin­tet­tel arra, hogy a panasz nem tar­tal­ma­zott olyan ada­to­kat, ame­lyek két­sé­get támasz­tot­tak volna az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­ről ren­del­ke­ző hatá­ro­zat meg­ala­po­zott­sá­gá­val vagy tör­vé­nyes­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban, a nyo­mo­zás foly­ta­tá­sá­nak nincs helye.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/nem-eroszakoltak-meg-kollegai-a-rendornot-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.