Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Simonka György országgyűlési képviselőt

Az ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyomozást. 

2018. novem­ber 12-én meg­ér­ke­zett az ügyész­ség­re az Ország­gyű­lés Elnö­ké­nek érte­sí­té­se Simon­ka György men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről hozott ország­gyű­lé­si határozatról.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a héten a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda külön­fé­le egy­sé­ge­i­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel több hely­szí­nen haj­tott végre össze­han­golt nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket. A ható­sá­gok szá­mos ingat­lan­ban tar­tot­tak kuta­tást, amely intéz­ke­dé­sek során bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket, vagyon­tár­gya­kat fog­lal­tak le.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint Simon­ka György tevé­keny­sé­ge a zöldség-gyümölcs ter­me­lői cso­por­tok és ter­me­lői szer­ve­ze­tek által igény­be vehe­tő, az Euró­pai Uni­ó­tól és a hazai költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó támo­ga­tá­sok jog­el­le­nes meg­szer­zé­sé­re irá­nyult. Az eddig beszer­zett ada­tok alap­ján a Simon­ka György ren­del­ke­zé­sei sze­rint lebo­nyo­lí­tott beru­há­zá­sok kap­csán oko­zott vagyo­ni hát­rány meg­ha­lad­ja az 1 mil­li­árd 400 mil­lió forintot.

Simon­ka György a mai gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sán panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen, tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és a későb­bi­ek­ben tesz vallomást.

A NAV Köz­pon­ti Hiva­tal Pénz­mo­sás Elle­ni Infor­má­ci­ós Iroda fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben az ügyész­ség eddig 34 sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként, akik vala­mennyi­en sza­bad­lá­bon védekeznek.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/inditvany-simonka-gyorgy-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere/