Főoldal » Hírek » A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalból és feljelentésre is vizsgálta a Vizoviczki ügyben felmerült valamennyi bűncselekmény gyanúját

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hiva­tal­ból és fel­je­len­tés­re is vizs­gál­ta a Vizovicz­ki ügy­ben fel­me­rült vala­mennyi bűn­cse­lek­mény gyanúját. 

A saj­tó­ban meg­je­len­tek­kel ellen­tét­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a Vizovicz­ki Lász­ló és tár­sai ellen indult nyo­mo­zás­ban fel­me­rült val­lo­má­sok alap­ján hiva­tal­ból vizs­gál­ta és a fel­tárt bizo­nyí­té­kok alap­ján kizár­ta annak gya­nú­ját, hogy Bús Balázs III. kerü­le­ti pol­gár­mes­ter kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

Szi­lá­gyi György ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő és egy magán­sze­mély fel­je­len­té­se alap­ján a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a nyo­mo­zás ira­ta­it ismét átte­kin­tet­te, és az azo­nos tárgy­ban tett új fel­je­len­tést 2016. szep­tem­ber 26-án eluta­sí­tot­ta. Az erről szóló hatá­ro­za­tot a fel­je­len­tők­nek megküldte.