Főoldal » Állás » A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalsegédet keres

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség részé­re mun­ka­tár­sat keres

fizi­kai alkal­ma­zott (hiva­tal­se­géd, kéz­be­sí­tő) mun­ka­kör­ben

hatá­ro­zott időre 6 hónap pró­ba­idő kikötésével.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges feltételek:

  • magyar állam­pol­gár­ság,
  • bün­tet­len előélet,
  • leg­alább alap­fo­kú isko­lai végzettség.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes fény­ké­pes szak­mai önélet­rajzot, mely tar­tal­maz­za: - az isko­lai vég­zett­sé­get, - egyéb kép­zett­sé­get, - az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét, idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap), - a pályá­zó által alá­írt nyi­lat­ko­za­tot, amely­ben a pályá­za­ti ügy­in­té­zés során benyúj­tott ira­tok­ban és önélet­raj­zá­ban fel­tün­te­tett ada­ta­i­nak keze­lé­sé­hez hoz­zá­já­rul, - az elérhetőségeket.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­táson vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó és az előző mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat be kell mutatniuk.

A  jelent­ke­zé­se­ket a kozpontinyomozo.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük küldeni.

Jelent­ke­zé­si határ­idő 2024. júni­us 30. napja.