Főoldal » Állás » A Központi Nyomozó Főügyészség írnokot keres

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség (1087 Buda­pest, VIII., Köny­ves Kál­mán krt.38.) írnok mun­ka­tár­sa­kat keres gép­írói, szö­veg­szer­kesz­tő fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra hatá­ro­zat­lan időre 6 hónap pró­ba­idő kikötésével.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges feltételek:

  • magyar állam­pol­gár­ság,
  • bün­tet­len előélet,
  • leg­alább közép­fo­kú isko­lai végzettség,
  • fel­hasz­ná­lói szin­tű számítástechnikai- és szö­veg­szer­kesz­té­si ismeretek,
  • maga­biz­tos gép­írói tudás.

Előnyt jelent: admi­niszt­ra­tív terü­le­ten szer­zett munkatapasztalat.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes fény­ké­pes szak­mai önélet­rajzot, mely tartalmazza:

- az isko­lai végzettséget,

- egyéb kép­zett­sé­get (külö­nö­sen jogi asszisz­tens, gyors- és gépíró),

- az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét, idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap).

A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irányadók.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­táson vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó és az előző mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat be is kell mutat­ni­uk, illet­ve gép­írói tudá­suk­ról egy gya­kor­la­ti fel­adat vég­re­haj­tá­sá­val adnak számot.

Jelent­ke­zé­se­ket a szak­mai élet­út bemu­ta­tá­sá­val, tele­fon­szám fel­tün­te­té­sé­vel és az adat­ke­ze­lés­hez való hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­zat­tal a kozpontinyomozo.fou@mku.hu e-mail címek­re kér­jük küldeni.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2024. júni­us 30.