Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A Központi Nyomozó Főügyészség nemzetközi osztályának a tevékenysége

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az egyet­len olyan főügyész­ség, amely­nek nem­zet­kö­zi osz­tá­lya van, amire az ügyész­sé­gi nyo­mo­zá­sok egyre sok­ré­tűbb, szer­te­ága­zóbb és nem­zet­kö­zi elem­mel is ren­del­ke­ző volta miatt van szük­ség. Az ország bár­me­lyik ügyész­sé­gé­nek az ügyé­sze for­dul­hat hoz­zá­juk, mivel az osz­tály­ve­ze­tő egy­ben az Euró­pai Igaz­ság­ügyi Háló­zat kontaktpontja.

Az Euro­just­tal szo­ros koope­rá­ci­ó­ban álló nem­zet­kö­zi osz­tály tevé­keny­sé­gét dr. Nagy And­rea főügyész­sé­gi ügyész, az osz­tály mun­ka­tár­sa ismerteti.