Főoldal » Állás » A Központi Nyomozó Főügyészség számviteli ügyintézőt keres

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Gaz­da­sá­gi Osz­tály Pénz­ügyi Csoportja

főügyész­sé­gi tisztviselő/szám­vi­te­li ügy­in­té­ző mun­ka­tár­sat keres

hatá­ro­zat­lan időre 6 hóna­pos pró­ba­idő kikö­té­sé­vel tel­jes munkaidőben.

Fő fel­ada­tok:

 • szál­lí­tói szám­lák rög­zí­té­se és feldolgozása,
 • banki for­ga­lom elő­ké­szí­té­se és könyvelése,
 • elő­le­gek elszá­mo­lá­sa­i­nak fel­dol­go­zá­sa a FORRÁS.NET programban,
 • nyil­ván­tar­tá­sok vezetése.

Szak­mai követelmények:

 • mér­leg­ké­pes köny­ve­lői végzettség,
 • iro­dai szoft­ve­rek fel­hasz­ná­lói szin­tű isme­re­te (kivált­képp Mic­ro­soft Excel).

Szük­sé­ges kompetenciák:

 • pre­ci­zi­tás,
 • új isme­re­tek gör­dü­lé­keny elsajátítása,
 • kivá­ló kom­mu­ni­ká­ci­ós és kap­cso­lat­te­rem­té­si készség,
 • rend­szer­szem­lé­let,
 • önál­ló prob­lé­ma meg­ol­dás, mér­le­ge­lés képessége,
 • együtt­mű­kö­dé­si kész­ség, csa­pat­mun­ká­ra való képesség.

Előnyt jelent:

 • FORRÁS.NET prog­ram ismerete
 • szak­irá­nyú fel­ső­fo­kú végzettség

A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irányadóak.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes szak­mai önélet­raj­zot, fény­kép­pel ellát­va, mely tar­tal­maz­za a sze­mé­lyes ada­to­kat, tele­fo­nos és e-mailen tör­té­nő elér­he­tő­sé­get, az isko­lai vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get és a koráb­bi mun­ka­vi­szo­nyok pon­tos fel­so­ro­lá­sát, vala­mint a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­hez való hoz­zá­já­ru­ló nyilatkozatot.

A szak­mai önélet­rajz alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők online szak­mai meg­hall­ga­táson, annak ered­mé­nye függ­vé­nyé­ben sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len elő­éle­tű és nem áll fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás hatá­lya alatt, vala­mint bizo­nyít­vá­nya­i­nak, okira­ta­i­nak ere­de­ti vagy hite­le­sí­tett máso­la­tát be kell mutatnia.

A pályá­za­to­kat 2024.  júni­us 30. nap­já­ig a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­re kér­jük meg­kül­de­ni e-mailben a kozpontinyomozo.fou@mku.hu e-mail címre.