Főoldal » Állás » A Központi Nyomozó Főügyészség takarítót keres

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Gaz­da­sá­gi Osz­tály Üze­mel­te­té­si Csoportja

fizi­kai alkalmazott/taka­rí­tó­nő

mun­ka­tár­sat keres a kine­ve­zés­től szá­mí­tott egy év hatá­ro­zott időre 6 hóna­pos pró­ba­idő kikö­té­sé­vel tel­jes munkaidőben.

Fő fel­ada­tok:

  • iro­dai takarítás
  • vizes­blokk takarítás
  • papír­áru töltése

Szük­sé­ges kompetenciák:

  • pre­ci­zi­tás
  • kom­mu­ni­ká­ci­ós és kap­cso­lat­te­rem­té­si készség
  • együtt­mű­kö­dé­si kész­ség, csa­pat­mun­ká­ra valóképesség

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges feltételek:

  • magyar állam­pol­gár­ság,
  • bün­tet­len előélet,
  • leg­alább alap­fo­kú isko­lai végzettség,

Előnyt jelent:

  • OKJ-s taka­rí­tói képesítés

A jog­ál­lás­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény vonat­ko­zik, azzal, hogy a fizi­kai alkal­ma­zott illet­mé­nyét a felek közös meg­egye­zé­sé­vel a munka tör­vény­köny­vé­nek a munka díja­zá­sá­ra irány­adó sza­bá­lyai sze­rint kell megállapítani.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes szak­mai önélet­raj­zot, fény­kép­pel ellát­va, mely tar­tal­maz­za a sze­mé­lyes ada­to­kat, tele­fo­nos és e-mailen tör­té­nő elér­he­tő­sé­get, az isko­lai vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get és a koráb­bi mun­ka­vi­szo­nyok pon­tos fel­so­ro­lá­sát, vala­mint a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­hez való hoz­zá­já­ru­ló nyilatkozatot.

A szak­mai önélet­rajz alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len előéletű.

A pályá­za­to­kat 2024.  júni­us 30. nap­já­ig a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­re kér­jük meg­kül­de­ni e-mailben a kozpontinyomozo.fou@mku.hu e-mail címre.