Főoldal » Hírek » A Központi Nyomozó Főügyészség újabb ügyben hallgatta ki gyanúsítottként Simonka György országgyűlési képviselőt

Az ügyész­ség sze­rint Simon­ka György cse­lek­mé­nye két rend­be­li, vesz­te­ge­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Miu­tán az Ország­gyű­lés – Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész indít­vá­nya alap­ján – Simon­ka György men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről hatá­ro­zott, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az ország­gyű­lé­si képviselőt.

Simon­ka György és tár­sai ellen bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, amely ügy­ben a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2019. augusz­tus 21-én 33 vád­lott ellen emelt vádat a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint, miu­tán Simon­ka György – gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa előtt – tudo­mást szer­zett a szer­ve­zet­ten elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán indí­tott bün­te­tő­el­já­rás­ról, pén­zért azt akar­ta elér­ni, hogy az egyik őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott ne tegyen rá ter­he­lő val­lo­mást, vala­mit az egyik tanú előre egyez­te­tett tar­tal­mú val­lo­mást tegyen kihall­ga­tá­sa során.

Simon­ka György mai gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sán nem tett val­lo­mást, és panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el: 

https://ugyeszseg.hu/inditvany-simonka-gyorgy-mentelmi-joganak-felfuggesztesere-ujabb-buncselekmenyek-megalapozott-gyanuja-miatt-a-legfobb-ugyeszseg-sajtokozlemenye/,

https://ugyeszseg.hu/vademeles-az-orszaggyulesi-kepviselo-es-tarsai-elleni-buntetoeljarasban/.