Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt egy korrupciós ügyben hat vádlottal, köztük egy ügyvéddel szemben

Három vád­lott valót­la­nul állí­tot­ta egy veze­tő beosz­tá­sú ügyész megvesztegetését 

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség saját fel­de­rí­té­sé­nek ada­tai alap­ján foly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kor­rup­ci­ós ügy­ben hat vád­lot­tal szem­ben emelt vádat az ille­té­kes Sze­ge­di Törvényszéken.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő I. rendű vád­lott az ugyan­ab­ban a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben más ügy­ben szin­tén elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő III. és V. rendű vád­lot­tak­nak az aján­la­tát elfo­gad­ta, hogy az ügyé­ben eljá­ró, konk­ré­tan meg nem jelölt veze­tő ügyész lefi­ze­té­sé­vel biz­to­sí­ta­ni tud­ják az I. rendű vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­szün­te­té­sét és az elle­ne folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás megszüntetését.

Az ügy­ben I. rendű vád­lott meg­ha­tal­ma­zott védő­je­ként eljá­ró VI. rendű vád­lott az aján­lat elfo­ga­dá­sá­ról tudo­mást szer­zett és az ügy­vé­di beszé­lők során mobil­te­le­fon­ját átad­ta véden­cé­nek, hogy annak hasz­ná­la­tá­val kér­jen 3.000.000,- forin­tot egy barát­já­tól az isme­ret­len ügyész meg­vesz­te­ge­té­sé­re. A VI. rendű vád­lott több alka­lom­mal tele­fo­non és sze­mé­lye­sen is ösz­tö­nöz­te az I. rendű vád­lott barát­nő­jét, a II. rendű vád­lot­tat a vesz­te­ge­té­si pénz elő­te­rem­té­sé­re. A II. rendű vád­lott a III. rendű vád­lott fele­sé­gé­nek, az ügy IV. rendű vád­lott­já­nak két rész­let­ben több mil­lió forin­tot és egy hasz­nált kis­te­her­au­tót adott át, illet­ve két rész­let­ben 500.000,- forin­tot utalt át a IV. rendű vád­lott által meg­je­lölt bankszámlára.

A nyo­mo­zás ada­tai alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a vád­lot­tak nem vesz­te­ge­tet­tek meg sen­kit, és valót­la­nul állí­tot­ták, hogy egy nyo­mo­zást vagy ügyész­sé­gi dön­tést befo­lyá­sol­ni tudnának.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az I., II. és VI. rendű vád­lot­ta­kat köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel, a III. IV. és V. rendű vád­lot­ta­kat vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­vel vádol­ja, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2 évtől 8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.