Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt egy korrupciós ügyben négy vádlottal, köztük egy magát rendőr alezredesnek kiadó férfival szemben - A vádlott két esetben is valótlanul állította hivatalos személyek megvesztegetését

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség saját fel­de­rí­té­sé­nek ada­tai alap­ján foly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kor­rup­ci­ós ügy­ben négy vád­lot­tal szem­ben emelt vádat az ille­té­kes Buda­ör­si Járásbíróságon.

A magát hiva­tá­sos állo­má­nyú fedett nyo­mo­zó­nak kiadó I. rendű vád­lott 2015 feb­ru­ár­já­ban azt közöl­te egy bíró­sá­gi eljá­rás­ban házi őri­zet­ben lévő ter­helt­tel, hogy 8 mil­lió forin­tért elin­té­zi a házi őri­zet meg­szün­te­té­sét és az eljá­rás végén fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát. Az I. rendű vád­lott azt állí­tot­ta, hogy 2 mil­lió forint­ból aján­dé­ko­kat kell vásá­rol­ni és vesz­te­ge­té­si pénzt kell fizet­nie, míg a fenn­ma­ra­dó 6 mil­lió forin­tot saját „mun­ka­dí­já­nak” nevez­te. A ter­helt az I. rendű vád­lott fel­aján­lá­sát nem fogad­ta el.

Ezt köve­tő­en, 2015 júni­u­sá­ban a magát rend­őr alez­re­des­nek, „elhá­rí­tó tiszt­nek” kiadó I. rendű vád­lott azt állí­tot­ta egy nyo­mo­zás miatt aggó­dó 3 tár­sá­nak, hogy a rend­őr­sé­gen folya­mat­ban lévő nyo­mo­zást befo­lyá­sol­ni tudja, és elin­té­zi azt, hogy egyik tár­sát se von­ják intéz­ke­dés alá. A köz­ben­já­rá­sért saját rész­re 80.000,- forin­tot, míg az álta­la meg nem neve­zett rend­őr lefi­ze­té­sé­re első rész­let­ként 180.000,- forin­tot kért. A II., III. és IV. rendű vád­lot­tak elfo­gad­ták az aján­la­tot, és 180.000,- forin­tot kifi­zet­tek az I. rendű vádlottnak.

A nyo­mo­zás ada­tai alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az I. rendű vád­lott nem vesz­te­ge­tett meg sen­kit, és valót­la­nul állí­tot­ta, hogy bár­mi­lyen rend­őr­sé­gi vagy bíró­sá­gi eljá­rást befo­lyá­sol­ni tudna. Az I. rendű vád­lott nem hiva­ta­los sze­mély, koráb­ban sem dol­go­zott a rendőrségen.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az I. rendű vád­lot­tat 2 rend­be­li, vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­vel, tár­sa­it társ­tet­tes­ként, hiva­ta­li hely­zet­tel vissza­élés­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az I. rendű vád­lott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján –2 évtől 12 évig ter­je­dő szabadságvesztés.