Főoldal » Archív » A kriptákat sem kímélték a fémtolvajok

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik házak, kapuk, kerí­té­sek, krip­ták fém­le­me­ze­it lop­ták el Nagykőrösön.

A bűn­ügy három vád­lott­já­nak, a nagy­kő­rö­si fér­fi­ak­nak nem volt mun­ka­he­lye, jöve­del­me, ezért elha­tá­roz­ták, hogy nagy­kő­rö­si épü­le­tek, kerí­té­sek fém­le­me­ze­it, díszí­té­se­it ellop­ják, elad­ják, és így jut­nak pénz­hez. A ter­ve­ket tet­tek követ­ték, ugyan­is a három férfi 2018 janu­ár­já­tól már­ci­u­sá­ig éjsza­kán­ként Nagy­kő­rös utcá­it járta, majd a házak, a kapuk, a kerí­té­sek bádog- és réz­le­me­ze­it, csa­tor­ná­it, fém­dí­szí­té­se­it lefe­szí­tet­ték és ellopták.

A fér­fi­ak 2018 már­ci­u­sá­ban a refor­má­tus teme­tő­be men­tek, ahol a krip­ták réz­le­me­ze­it és fém­dí­sze­it lop­ták el.

A fém­dí­szek kon­tár lefe­szí­té­sé­vel szin­te ugyan­olyan össze­gű kárt okoz­tak, mint amennyit az ello­pott dísz ért.

A vád­lot­tak 18 helyen követ­ték el a bűncselekményeket.

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja a három elkö­ve­tőt, akik­nek a bűnös­sé­gé­ről a Nagy­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság dönt. Az egyik férfi letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.