Főoldal » Archív » A külföldön elveszített rendszámot egy utánzattal „pótolta”

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 23 éves kis­kun­ha­la­si férfi ellen, aki a kül­föl­dön elve­szí­tett rend­szá­ma pót­lá­sá­ra Auszt­ri­á­ban egy után­za­tot készít­te­tett, azt fel­sze­rel­te az autó­já­ra, de 2018 szep­tem­be­ré­ben egy rend­őri ellen­őr­zés során lebukott.

A 23 éves vád­lott egyik kül­föl­di útja során elve­szí­tet­te az autó­ján lévő ere­de­ti magyar rend­szá­mot. A tör­vé­nyes meg­ol­dás helyett azon­ban Auszt­ri­á­ban elké­szít­tet­te az elvesz­tett ere­de­ti ható­sá­gi jel­zés után­za­tát, majd a hamis rend­szá­mot fel­sze­rel­te az autóra.

2018. szep­tem­ber 30-án dél­után azon­ban rend­őrök iga­zol­tat­ták az autó­ját veze­tő vád­lot­tat Kis­kun­ha­la­son. Az egyen­ru­há­sok ész­re­vet­ték, hogy hamis rend­szám van a jár­mű­vön, amit le is fog­lal­tak. A vád­lott a rend­szám után­zat elké­szí­té­sé­vel és fel­sze­re­lé­sé­vel az egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­tét követ­te el, ami a tör­vény sze­rint akár 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

A bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­la irán­ti eljá­rás­ban emelt vádat. Ennek a gyor­sí­tó jel­le­gű eljá­rás­nak – amit a koráb­bi tör­vény tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­nek neve­zett – az a lénye­ge, hogy a bíró­ság az ira­tok alap­ján dönt­het a vád­lott fele­lős­sé­gé­ről, ha az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű és a bün­te­tés célja tár­gya­lás nél­kül is elérhető.

Koráb­ban csak a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén emel­he­tett így vádat az ügyész, de az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény hatály­ba­lé­pé­se óta már a beis­me­rés sem szük­sé­ges min­den eset­ben. A vád­lott beis­me­rő val­lo­má­sa ese­tén az 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mé­nyek ese­tén hoz­hat bün­te­tő­vég­zést a bíró, míg beis­me­rés hiá­nyá­ban a 3 éves fenye­ge­tett­ség a „határ”.

Az ügyész pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a lefog­lalt rend­szám után­za­tot el kell koboz­ni. A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.