Főoldal » Archív » A lakásfelújításra szánt pénzt vették el a magatehetetlen sértettől

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat két Nóg­rád megyei fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik az itta­san haza­fe­lé tartó sér­tet­től hat­száz­ezer forin­tot vet­tek el.

A sér­tett 2017. júli­us 23-án a kora dél­utá­ni órák­ban Balas­sa­gyar­ma­ton haza­fe­lé tar­tott, ami­kor ittas­sá­ga miatt az utcán elesett. A közel­ben tar­tóz­ko­dó három haj­lék­ta­lan vád­lott ezt látva oda­ment a föl­dön fekvő, maga­te­he­tet­len fér­fi­hoz. Kihasz­nál­va azt, hogy a sér­tett véde­kez­ni nem tudott, a nála lévő sza­tyor­ból a nő elvett egy cso­mag vágott dohányt, míg tár­sai a sér­tett zse­be­it kutat­ták át.

Az egyik vád­lott a sér­tett zse­bé­ben hat­száz­ezer forin­tot talált, ame­lyet éppen aznap vett fel a bank­ból lakás­fel­újí­tás céljára.

A vád­lot­tak a pénzt alko­hol­ra, ciga­ret­tá­ra, élel­mi­szer­re, ruhák­ra és ékszer­re köl­töt­ték, a dohá­nyon megosztoztak.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban, vala­mint azt, hogy a bíró­ság tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A sér­tett pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be, kérte az oko­zott kár megtérítését.

A két férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság íté­le­tét, míg a nő sza­bad­lá­bon védekezhet.