Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyész az Európai Csalás Elleni Hivatal főigazgatójával találkozott

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész hiva­ta­lá­ban fogad­ta az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) főigaz­ga­tó­ját, Ville Itälä-t és a felek a szer­ve­ze­te­ik közöt­ti eddi­gi jó együtt­mű­kö­dés továb­bi elmé­lyí­té­sé­ben álla­pod­tak meg. 

Dr. Polt Péter és – a min­den tag­ál­la­mot érin­tő bemu­tat­ko­zó láto­ga­tá­sa kere­té­ben Magyar­or­szág­ra érke­zett – Ville Itälä elő­ször foly­ta­tott meg­be­szé­lést, ami­óta az OLAF főigaz­ga­tó­já­nak kine­vez­ték. A talál­ko­zó közép­pont­já­ban az eddi­gi együtt­mű­kö­dés átte­kin­té­se, és a kap­cso­la­tok továb­bi erő­sí­té­se volt.

A magyar ügyész­ség és az OLAF szo­ro­san együtt­mű­kö­dik, mind veze­tői, mind szak­ér­tői szin­ten rend­sze­re­sek a talál­ko­zók. A két szer­ve­zet közöt­ti folya­ma­tos és jó kap­cso­la­tot az OLAF koráb­bi főigaz­ga­tó­ja, Gio­van­ni Kess­ler is kiemelte.

Az OLAF fel­ada­ta az euró­pai uniós pén­zek fel­hasz­ná­lá­sá­val kap­cso­la­tos admi­niszt­ra­tív sza­bály­ta­lan­sá­gok fel­tá­rá­sa. A vizs­gá­lat ered­mé­nye­ként, töb­bek között, igaz­ga­tá­si, pénz­ügyi vagy igaz­ság­ügyi aján­lást tehet.

Igaz­ság­ügyi aján­lás­sal akkor él a hiva­tal, ha a köz­igaz­ga­tá­si vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tá­sai alap­ján, az OLAF állás­pont­ja sze­rint, bűn­cse­lek­mény­re merül­het fel adat az ügy­ben. Az igaz­ság­ügyi aján­lás nyo­mán az adott tag­ál­lam arra jogo­sult szer­vei dön­tik el a nyo­mo­zás szükségességét.

A szer­ve­ze­tek jó mun­ka­kap­cso­la­tát mutat­ja, hogy a magyar ügyész­ség min­den OLAF igaz­ság­ügyi aján­lás­ra vagy elren­del­te a nyo­mo­zást, vagy ha már volt az ügy­ben folya­mat­ban nyo­mo­zás, akkor a nyo­mo­zás kere­té­ben érté­kel­ték azt.

A hazai nyo­mo­zá­sok ered­mé­nyes­sé­gét iga­zol­ja, hogy az OLAF 2018-as éves jelen­té­se sze­rint a magyar ügyész­ség az uniós átla­got (36%) lénye­ge­sen meg­ha­la­dó­an emel vádat az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sa­i­val érin­tett ügyek­ben (45%).

Továb­bi pozi­tív irá­nyú vál­to­zás, hogy az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sa­i­nak száma az utób­bi évek­ben folya­ma­to­san csök­kent. Míg 2015-2016-ban tíz-tíz, 2017-ben hat, 2018-ban négy, 2019-ben pedig két aján­lás érke­zett. Ez utób­bi két aján­lás egy folya­mat­ban lévő nyo­mo­zást érint, amely ügy­ben, az OLAF és más uniós orszá­gok rész­vé­te­lé­vel, koráb­ban már közös nyo­mo­zó­cso­port állt fel.

A talál­ko­zón a felek meg­erő­sí­tet­ték, hogy az uniós pén­ze­ket érin­tő bűn­ügyi vissza­élé­sek kap­csán a szer­ve­ze­tek közöt­ti haté­kony infor­má­ció­cse­rét és együtt­mű­kö­dést tovább­ra is kiemel­ten fon­tos­nak tart­ják. Emel­lett meg­ál­la­pod­tak abban, hogy az eddig is jól műkö­dő szak­mai kap­cso­lat továb­bi elmé­lyí­té­se érde­ké­ben együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást dol­goz­nak ki.

Az OLAF és az ügyész­ség együtt­mű­kö­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban koráb­ban meg­je­lent leg­fon­to­sabb sajtóközlemények:

Buda­pest, 2020. janu­ár 31.

Leg­főbb Ügyészség
Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály

Press rele­a­se: Pro­se­cu­tor Gene­ral meets Direc­tor Gene­ral of the Euro­pe­an Anti-Fraud Office