Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyész csatlakozott az elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatos uniós kezdeményezéshez

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész csat­la­ko­zott ahhoz a kez­de­mé­nye­zés­hez – több uniós ország ügyé­szi szer­ve­ze­té­nek magas beosz­tá­sú ügyé­sze­i­vel együtt –, amit Gil­les de Kerc­ho­ve, a ter­ro­riz­mus elle­ni küz­de­lem uniós koor­di­ná­to­ra indí­tott.

A javas­lat célja fel­hív­ni az uniós jog­al­ko­tó szer­vek figyel­mét arra, hogy az elekt­ro­ni­kus bizo­nyí­té­kok­kal kap­cso­la­tos eljá­rá­sok haté­kony­sá­gá­nak növe­lé­se fon­tos bűn­ül­dö­zé­si érdek. A gyak­ran hatá­ro­kon átnyú­ló, digi­tá­lis kör­nye­zet­ben léte­ző bizo­nyí­té­kok meg­őr­zé­se, gyors beszer­zé­se a ter­ro­riz­mus, a szer­ve­zett bűnö­zés és a kiber­bű­nö­zés elle­ni ered­mé­nyes fel­lé­pés biz­to­sí­té­ka lehet.

Az Euró­pai Bizott­ság az elekt­ro­ni­kus bizo­nyí­té­kok hatá­ro­kon átnyú­ló hoz­zá­fé­ré­sé­nek javí­tá­sát célzó javas­lat­cso­ma­got dol­go­zott ki.

A „bün­te­tő­ügy­be­li elekt­ro­ni­kus bizo­nyí­té­kok­ra vonat­ko­zó, köz­lés­re és meg­őr­zés­re köte­le­ző euró­pai hatá­ro­za­tok­ról szóló ren­de­let­ter­ve­zet” sze­rint a tag­ál­la­mok igaz­ság­ügyi ható­sá­gai köz­vet­le­nül, táro­lá­si helyük­től füg­get­le­nül, rövid határ­idő­vel kér­het­nék elekt­ro­ni­kus ada­tok meg­őr­zé­sét és átadá­sát az Euró­pai Uni­ó­ban tevé­keny­sé­get foly­ta­tó szol­gál­ta­tók­tól.

A „jogi kép­vi­se­lők­nek a bün­te­tő­el­já­rás­ban bizo­nyí­té­kok össze­gyűj­té­se cél­já­ból tör­té­nő kine­ve­zé­sé­ről szóló irány­elv­ter­ve­zet” pedig arra irá­nyul, hogy ezen szol­gál­ta­tók jelöl­je­nek ki olyan jogi kép­vi­se­lőt, aki­hez a meg­ke­re­sé­se­ket kül­de­ni lehet.

A kez­de­mé­nye­zés alá­írói sze­rint a jog­sza­bály­cso­mag miha­ma­rab­bi elfo­ga­dá­sa a haté­kony bűn­ül­dö­zést segí­te­né, ezért annak kiemelt keze­lé­sét kérik az uniós jog­al­ko­tók­tól.