Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » A legfőbb ügyész hivatalában fogadta az igazságügyi minisztert

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész szep­tem­ber 18-án a hiva­ta­lá­ban fogad­ta dr. Tuzson Bence igaz­ság­ügyi minisz­tert.

A talál­ko­zó kere­té­ben a leg­főbb ügyész és az igaz­ság­ügyi minisz­ter jog­al­ko­tá­si kér­dé­sek­ről egyez­te­tett. A leg­főbb ügyész ennek során elis­me­ré­sét fejez­te ki az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­ban műkö­dő, a jog­sza­bá­lyok utó­la­gos hatás­vizs­gá­la­tát célzó mun­ka­cso­por­tok lét­re­ho­zá­sá­ért és működ­te­té­sé­ért. Ezek­ben  lehe­tő­ség nyí­lik – más hiva­tás­ren­dek és a tudo­mány kép­vi­se­lő­i­nek bevo­ná­sa mel­lett – az ügyé­szi állás­pon­tok kifej­té­sé­re.

A bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­le­ten műkö­dő mun­ka­cso­port az eljá­rá­sok idő­sze­rű­sé­gét vizs­gál­ja. Két továb­bi mun­ka­cso­port pedig a pol­gá­ri és a köz­igaz­ga­tá­si bírás­ko­dás jog­al­kal­ma­zá­si tapasz­ta­la­ta­it fogja ele­mez­ni.