Főoldal » Archív » A LEGFŐBB ÜGYÉSZ INDÍTVÁNYOZTA CZEGLÉDY CSABA MENTELMI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon indít­vá­nyoz­ta a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság elnö­ké­nél dr. Czeg­lédy Csaba ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt men­tel­mi jogá­nak felfüggesztését.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indí­tott nyo­mo­zást, ame­lyet a Csong­rád Megyei Főügyész­ség fel­ügyel. A nyo­mo­zás­ban dr. Czeg­lédy Csa­bát több mint hat mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Az öttől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott dr. Czeg­lédy Csaba 2017. júni­us 15. nap­já­tól elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban volt, amely­nek határ­ide­jét a bíró­ság leg­utóbb 2018. már­ci­us 15. nap­já­ig hosszab­bí­tot­ta meg.

Dr. Czeg­lédy Csa­bát 2018. már­ci­us 1-jén ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­ként jog­erő­sen nyil­ván­tar­tás­ba vették.

A kép­vi­se­lő­je­löl­tet az Ország­gyű­lés­ről szóló tör­vény alap­ján a kép­vi­se­lők­kel azo­nos men­tel­mi jog ille­ti meg, vele szem­ben a bün­te­tő­el­já­rás mind­ad­dig nem foly­tat­ha­tó, amíg a men­tel­mi joga fennáll.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség ezért, 2018. már­ci­us 1-jén – dr. Czeg­lédy Csaba kép­vi­se­lő­je­lölt­ként tör­tént jog­erős nyil­ván­tar­tás­ba véte­lét köve­tő­en – a jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­sé­gé­nek ele­get téve, a nyo­mo­zást fel­füg­gesz­tet­te, és dr. Czeg­lédy Csaba elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát megszüntette.

Az Ország­gyű­lés­ről szóló tör­vény ren­del­ke­zé­se sze­rint az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sét a leg­főbb ügyész indít­vá­nyoz­hat­ja a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság elnö­ké­nél. A men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­se ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás folytatható.

A leg­főbb ügyész a mai napon indít­ványt tett a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság elnö­ké­nél dr. Czeg­lédy Csaba men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­se iránt. Az indít­vány­ról a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság határoz.

Leg­főbb Ügyészség
Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály