Főoldal » Archív » A LEGFŐBB ÜGYÉSZ INDÍTVÁNYOZTA KŐRÖS GUSZTÁV TIBOR MENTELMI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon indít­vá­nyoz­ta a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság elnö­ké­nél Kőrös Gusz­táv Tibor ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt men­tel­mi jogá­nak felfüggesztését.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Kőrös Gusz­táv Tibor­ral és tíz tár­sá­val szem­ben hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indí­tott nyomozást.

A gyanú sze­rint Kőrös Gusz­táv Tibor több vál­lal­ko­zó­tól jelen­tős pénz­össze­ge­ket kért, miköz­ben magát hiva­ta­los sze­mély­nek adta ki, arra hivat­ko­zás­sal, hogy a vál­lal­ko­zá­sok által benyúj­tott pályá­za­tok ked­ve­ző elbí­rá­lá­sa érde­ké­ben hiva­ta­los sze­mély­nek pénzt jut­tat. A gya­nú­sí­tott ily módon több mint száz­har­minc mil­lió forin­tot szer­zett meg a vele kap­cso­lat­ban álló személyektől.

A ket­tő­től tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott Kőrös Gusz­táv Tibor 2017. októ­ber 9. nap­já­tól elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban volt, amely­nek határ­ide­jét a bíró­ság leg­utóbb 2018. ápri­lis 9. nap­já­ig hosszab­bí­tot­ta meg.

Kőrös Gusz­táv Tibort a mai napon ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­ként jog­erő­sen nyil­ván­tar­tás­ba vették.

A kép­vi­se­lő­je­löl­tet az Ország­gyű­lés­ről szóló tör­vény alap­ján a kép­vi­se­lők­kel azo­nos men­tel­mi jog ille­ti meg, vele szem­ben a bün­te­tő­el­já­rás mind­ad­dig nem foly­tat­ha­tó, amíg a men­tel­mi joga fennáll.

A Somogy Megyei Főügyész­ség ezért a mai napon – Kőrös Gusz­táv Tibor kép­vi­se­lő­je­lölt­ként tör­tént jog­erős nyil­ván­tar­tás­ba véte­lét köve­tő­en, a jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­sé­gé­nek ele­get téve – a nyo­mo­zást fel­füg­gesz­tet­te, és Kőrös Gusz­táv Tibor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát megszüntette.

Az Ország­gyű­lés­ről szóló tör­vény ren­del­ke­zé­se sze­rint az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sét a leg­főbb ügyész indít­vá­nyoz­hat­ja a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság elnö­ké­nél. A men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­se ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás folytatható.

A leg­főbb ügyész a mai napon indít­ványt tett a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság elnö­ké­nél Kőrös Gusz­táv Tibor men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­se iránt. Az indít­vány­ról a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság határoz.