Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » A Legfőbb Ügyészség és a Közbeszerzési Hatóság együttműködési megállapodásáról

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész és dr. Kovács Lász­ló, a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság elnö­ke meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a köz­be­szer­zé­sek terén haté­ko­nyan együtt­mű­köd­nek, köl­csö­nö­sen támo­gat­ják egy­más mun­ká­ját.

A 2020. novem­ber 18-án alá­írt meg­ál­la­po­dás értel­mé­ben a Köz­be­szer­zé­si Ható­ság kiemelt célja a jog­al­kal­ma­zók mun­ká­já­nak támo­ga­tá­sa és a szak­mai együtt­mű­kö­dés a köz­be­szer­zé­sek terén. E célok eléré­se érde­ké­ben a két szer­ve­zet haté­ko­nyan együtt­mű­kö­dik, és köl­csö­nö­sen támo­gat­ja egy­más mun­ká­ját.

A felek leszö­gez­ték, hogy a jog­sza­bá­lyok értel­me­zé­sé­vel, a jog­gya­kor­lat ala­ku­lá­sá­val kap­cso­la­tos szak­mai kon­zul­tá­ci­ó­kat kez­de­mé­nyez­het­nek, közö­sen szer­ve­zett kon­fe­ren­ci­á­kat, kép­zé­se­ket tart­hat­nak. A meg­ál­la­po­dás­ban fog­lal­tak alap­ján köl­csö­nö­sen biz­to­sít­ják a köz­be­szer­zé­sek­kel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se terén szer­zett új isme­re­tek, tapasz­ta­la­tok cse­ré­jét.

A meg­ál­la­po­dás alap­ján foly­ta­tott kon­zul­tá­ci­ók­nak és a szak­mai kér­dé­sek­ben tör­té­nő egyez­te­té­sek­nek ugyan­ak­kor kizá­ró­lag álta­lá­nos jog­kér­dés lehet a tár­gya. A jog­sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en, nem tar­ta­nak kon­zul­tá­ci­ót vagy egyez­te­tést a két ható­ság előtt folya­mat­ban lévő eljá­rás ügyé­ben.

Az alá­írók abban is meg­ál­la­pod­tak, hogy a 2020-2022 közöt­ti idő­szak­ra szóló hosszú­tá­vú Nem­ze­ti Kor­rup­ció­el­le­nes Stra­té­gi­át a szak­po­li­ti­kai esz­kö­ze­ik­kel támo­gat­ják, továb­bá a saját stra­té­gi­á­juk­ban is kiemelt helyen sze­re­pel­te­tik a kor­rup­ció meg­elő­zé­sét.