Főoldal » Állás » A Legfőbb Ügyészség gépíró-szövegszerkesztőt keres

A Leg­főbb Ügyész­ség Sze­mély­ügyi, Tovább­kép­zé­si és Igaz­ga­tá­si Főosz­tá­lya írno­ki állás­he­lyé­nek betöl­té­sé­re közép­fo­kú vég­zett­ség­gel és fel­hasz­ná­lói szin­tű szá­mí­tás­tech­ni­kai isme­re­tek­kel ren­del­ke­ző

„gépíró-szövegszerkesztőt” keres.

Előnyt jelent a hason­ló mun­ka­kör­ben szer­zett gya­kor­lat.

A jog­ál­lás­ra és java­dal­ma­zás­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény (Üjt.) vonat­ko­zik.

A pályá­za­tot elnyert sze­mély­nek külön fel­hí­vás­ra ható­sá­gi erköl­csi bizo­nyít­vánnyal szük­sé­ges iga­zol­nia, misze­rint bün­tet­len elő­éle­tű, illet­ve nem áll fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás hatá­lya alatt.

A fény­kép­pel, vala­mint vég­zett­sé­get iga­zo­ló okirat­má­so­lat­tal ellá­tott, rész­le­tes önélet­raj­zo­kat 2021. júli­us 5. nap­já­ig beér­ke­ző­en a Leg­főbb Ügyész­ség Sze­mély­ügyi, Tovább­kép­zé­si és Igaz­ga­tá­si Főosz­tá­lyá­ra (Buda­pest, 1372 Pf. 438) kér­jük meg­kül­de­ni, illet­ve e-mailben a szemtovig@mku.hu címre.