Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség kiemelt ügyként kezeli az ún. dunai hajóbalesetet

A leg­főbb ügyész a dél-koreai turis­tá­kat szál­lí­tó hajó bal­ese­tét a kiemelt tár­gyi súly­ra és a nem­zet­kö­zi össze­füg­gé­sek­re figye­lem­mel kiemelt üggyé nyilvánította. 

A Dunán 2019. május 29-én tör­tént bal­eset miatt a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Ren­dé­sze­ti Szer­vek Köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti Főosz­tá­lyán halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző vízi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt indult nyo­mo­zás. A nyo­mo­zás irá­nyí­tá­sá­val kap­cso­la­tos ügyé­szi jog­kö­rö­ket a köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mé­nyek­kel is fog­lal­ko­zó Buda­pes­ti VI. és VII. kerü­le­ti Ügyész­ség teljesíti.

A leg­főbb ügyész ren­del­ke­zé­se nyo­mán az ügyész­ség kiemelt ügy­ként keze­li a bün­te­tő­el­já­rást, amely­nek során szo­ro­san együtt­mű­kö­dik más bel- és kül­föl­di ható­sá­gok­kal. A Leg­főbb Ügyész­ség ezen intéz­ke­dé­se az átla­gos­nál is gyor­sabb, még inkább körül­te­kin­tő, nagyobb erők­kel tör­té­nő eljá­rá­si lépé­se­ket szolgálja.

 Az ügyész­ség által az ügy­ben eddig kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/a-hajoskapitany-letartoztatasat-inditvanyozta-a-budapesti-vi-es-vii-keruleti-ugyeszseg/

https://ugyeszseg.hu/a-birosag-a-budapesti-vi-es-vii-keruleti-ugyeszseg-inditvanya-alapjan-elrendelte-a-hajoskapitany-letartoztatasat/